Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akademie Wojskowe i Szkoła Oficerska

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE

     O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba niebędąca żołnierzem (kandydat lub kandydatka) spełniająca niżej wymienione warunki:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. jest niekarana sądownie,
 3. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 4. wiek co najmniej 18 lat,
 5. posiada świadectwo dojrzałości.

     Preferowany kierunek studiów kandydat określa we wniosku o przyjęcie na studia. Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków studiów – w przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek - wniosek kandydata jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim określonym przez niego kierunku studiów.

     Kandydat, który nie został przyjęty na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się o przyjęcie na studia realizowane w WAT dla osób cywilnych.

     Proces rejestracji na studia wojskowe trwa od 1 do 31 marca bieżącego roku i obejmuje:

 1. wypełnienie elektronicznego podania-ankiety za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej „IRK”  dostępnej na stronie internetowej WAT,
 2. dostarczenie do WAT w formie papierowej zaadresowanego do rektora wniosku o powołanie do służby kandydackiej, według wzoru ustalonego w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej wraz z:
 • życiorysem,
 • odpisem skróconego aktu urodzenia,
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej na numer konta generowanego podczas rejestracji IRK.

PRZED ROZPOCZĘCIEM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO KANDYDAT JEST ZOBOWIĄZANY:

 1. uaktualnić (poprzez IRK) podanie-ankietę o wyniki, oceny oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej, będące podstawą naliczenia punktów rankingowych,
 2. dostarczyć do WAT:
 • kopię świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis wydany przez szkołę do wglądu, celem poświadczenia kopii przez Akademię,
 • kopie dokumentów potwierdzających uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplomy olimpiad) – oryginały do wglądu,
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni  przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
 • aktualne fotografię  wykonaną zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych  oraz kolorową fotografię w formie cyfrowej (tę ostatnią przesłaną poprzez IRK),
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata- oryginał do wglądu.

      3. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, a w przypadku braku takiego miejsca – kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę WAT ( nie dotyczy świadectw uzyskanych w krajach, z którymi Polska ma podpisane umowy o uznawalności wykształcenia) oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 1. sprawdzian sprawności fizycznej,
 2. rozmowa kwalifikacyjna,
 3. test znajomości języka angielskiego - dotyczy kandydatów, którzy nie zdawali tego przedmiotu na egzaminie maturalnym,
 4. analiza wyników egzaminu maturalnego, ocen ze świadectwa ukończenia szkoły i innych osiągnięć uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej.

BROSZURA INFORMACYJNA WAT - do pobrania TU

Link do strony działu promocji WAT - TU

Prezentacja WAT - TU


AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

     O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba (kandydat lub kandydatka) spełniająca niżej wymienione warunki:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. jest niekarana sądownie,
 3. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 4. wiek co najmniej osiemnaście lat,
 5. posiada świadectwo dojrzałości.

Proces rejestracji na studia wojskowe trwa  do 31 marca bieżącego roku i obejmuje:

 1. wypełnienie elektronicznego podania – ankiety dostępnej na stronie internetowej AMW,
 2. złożenie do rektora-komendanta Akademii:
 • wniosku do Rektora-Komendanta o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem osobowym o powołanie do służby kandydackiej (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu kwestionariusza osobowego),
 • życiorys,  
 • odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia).

PRZED ROZPOCZĘCIEM POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO, KTÓREGO TERMIN WYZNACZA REKTOR, NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
 2. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż  30 dni  przed dniem rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (egzamin),
 3. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych,
 4. odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał do wglądu),
 5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, takie, jak certyfikaty językowe, dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, opinie i inne, w szczególności przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej i oceny tego elementu.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 1. test sprawności fizycznej,
 2. rozmowa kwalifikacyjna,
 3. test znajomości języka angielskiego - dotyczy kandydatów, którzy nie zdawali tego przedmiotu na egzaminie maturalnym,
 4. analiza wyników egzaminu maturalnego, ocen ze świadectwa ukończenia szkoły i innych osiągnięć uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej.

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


     O przyjęcie na studia w Akademii Wojsk Lądowych (AWL) w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba spełniająca określone warunki:

 1. niekarana sądownie,
 2. posiadająca obywatelstwo polskie,
 3. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 4. mająca co najmniej osiemnaście lat,
 5. posiadająca świadectwo dojrzałości.

Od 4 marca do 31 marca bieżącego roku osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia ma obowiązek:

 1. dokonać rejestracji elektronicznej na stronie internetowej Akademii,
 2. dostarczyć do Akademii Wojsk Lądowych (osobiście lub za pośrednictwem poczty):
 • wniosek do Rektora o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem o powołanie do służby kandydackiej (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu kwestionariusza osobowego),
 • życiorys,
 • odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia).

          PRZED ROZPOCZĘCIEM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, NAJPÓŹNIEJ W DNIU STAWIENNICTWA NA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE W AWL (EGZAMIN), KANDYDAT MA OBOWIĄZEK PRZEDSTAWIĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
 2. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni  przed dniem rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (stawienia się w uczelni na egzamin),
 3. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (wydruk formularza wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej), która nie podlega zwrotowi,
 4. odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał do wglądu),
 5. kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata nostryfikujące równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości potwierdzone przez tłumacza przysięgłego,
 6. inne dokumenty (poświadczenia), które mogą być rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej np.: certyfikaty znajomości języków obcych, świadectwa instruktorskie, dyplomy.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 1. analizę wyników na świadectwie dojrzałości;
 2. test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego,
 3. sprawdzian sprawności fizycznej,
 4. rozmowę kwalifikacyjną.

LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA W DĘBLINIE

     O przyjęcie na studia w Lotniczej Akademii Wojskowej (LAW) w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba spełniająca określone warunki:

 1. niekarana sądownie,
 2. posiadająca obywatelstwo polskie,
 3. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 4. posiadająca wiek co najmniej 18 lat,
 5. posiadająca świadectwo dojrzałości.

    Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, w terminie od stycznia do 31 marca bieżącego roku składa do Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej wniosek o powołanie do służby kandydackiej wraz z kwestionariuszem osobowym według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej.

 1. życiorys;
 2. skrócony odpis aktu urodzenia,
 3. oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

PRZED ROZPOCZĘCIEM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, NAJPÓŹNIEJ W DNIU STAWIENNICTWA NA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE W LAW (EGZAMIN), KANDYDAT MA OBOWIĄZEK PRZEDSTAWIĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. świadectwo dojrzałości,
 2. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej ( w przypadku gdy kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym),
 3. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni  przed dniem rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego,
 4. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej o ukończeniu klasy mundurowej, oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
 5. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych (rekrutacyjnej) w wysokości 100 zł - nie później niż 7 dni przed pierwszym dniem tych egzaminów.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 1. analizę wyników na świadectwie,
 2. test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego,
 3. sprawdzian sprawności fizycznej,
 4. rozmowę kwalifikacyjną.

    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych, warunkiem przystąpienia przez kandydatów na pilotów do egzaminu wstępnego do Lotniczej Akademii Wojskowej, jest ukończenie przez nich, z wynikiem pozytywnym, szkolenia sprawdzającego predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach pilotów.
    W związku z powyższym, każdy kandydat na pilota w lotnictwie SZ RP, który uzyska w Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej (WIML Warszawa) orzeczenie o zdolności do pełnienia służby wojskowej z wymaganą kategorią zdolności fizycznej i psychicznej, będzie poddany szkoleniu sprawdzającemu  w WSOSP w Dęblinie.


WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH NA PIERWSZY ROK STUDIÓW STACJONARNYCH NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI, WYDZIAŁ WOJSKOWO –LEKARSKI, KIERUNEK LEKARSKI

     O przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 3. niekarana sądownie,
 4. posiada świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych,
 5. spełnia wymogi określone w uchwale senatu Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
 6. spełniająca wymogi określone w uchwałach senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla wydziału wojskowo-lekarskiego, kierunek lekarski,
 7. posiada co najmniej 18 lat.

      Postępowanie rekrutacyjne dla osób starających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego odbywać się będzie w dwóch etapach:  
        etap pierwszy - dotyczący określenia, czy osoba ubiegająca się o przyjęcie na pierwszy rok studiów     stacjonarnych na kierunku lekarskim Wydziału Wojskowo - Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej spełnia warunki do powołania do służby kandydackiej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego. Etap ten będzie przeprowadzany centralnie w WSOWL we Wrocławiu;
       etap drugi  - dotyczący przyjęcia na pierwszy rok studiów medycznych na wydział wojskowo-lekarski, kierunek lekarski odbywać się będzie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi zgodnie z warunkami i trybem naboru określonym przez Senat Uczelni.

     Osoby starające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim wydziału wojskowo - Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony  Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego mają obowiązek przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, w terminie do 15 maja bieżącego roku dokonać rejestracji na stronie internetowej,

Złożyć do Dyrektora Departamentu Kadr MON, za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania:

 • wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu kwestionariusza),
 • życiorys,
 • odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (oryginał) - wydruk formularza wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej). Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 Od maja należy dokonać także wymaganej rejestracji online na stronie Wydziału Wojskowo – Lekarskiego (kierunek studiów – lekarski) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, celem zgłoszenia swojej kandydatury na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej.

     W dniu postępowania kwalifikacyjnego- stawiennictwa na egzamin wstępny należy złożyć dodatkowo następujące dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości – (oryginał),
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego aktualną na dzień postępowania rekrutacyjnego wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
 • 1 zdjęcie legitymacyjne (podpisane),
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • inne dokumenty (poświadczenia), które mogą być rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej np.: prawo jazdy, tytuł skoczka spadochronowego, świadectwa znajomości języków obcych, świadectwa instruktorskie, sportowe klasy mistrzowskie.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 1. analizę wyników na świadectwie dojrzałości,
 2. test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego,
 3. sprawdzian sprawności fizycznej,
 4. rozmowę kwalifikacyjną.


NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW
NA OFICERÓW PROWADZĄ NASTĘPUJĄCE UCZELNIE WOJSKOWE:

 1. Akademia Marynarki Wojennej,
 2. Akademia Wojsk Lądowych,
 3. Lotnicza Akademia Wojskowa,

Nabór na szkolenie wojskowe w uczelni wojskowej przeprowadzi się spośród:

 1. absolwentów uczelni niebędącymi żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodny z danym korpusem osobowym (grupą osobową),
 2. podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej),
 3. szeregowych zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej pięć lat. Za zgodą Dyrektora Departamentu Kadr okres ten może być krótszy,
 4. absolwentów krajowych uczelni medycznych.

O POWOŁANIE DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ W STUDIUM OFICERSKIM MOŻE UBIEGAĆ SIĘ OSOBA (KANDYDAT, KANDYDATKA) SPEŁNIAJĄCA WARUNKI:

 1. niekarana sądownie,
 2. posiadająca obywatelstwo polskie,
 3. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 4. posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
 5. mająca co najmniej osiemnaście lat.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE DO STUDIUM OFICERSKIEGO NA ROK 2019:


tabelka

Podstawa prawna:

 1. Decyzja nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2018 r.   w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.;
 2. Decyzja nr 132/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie nabru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1627).;
 4. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2018 r. poz.173 j. t. z późn.zm.).

     Osoba ubiegająca się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów ramach studium oficerskiego ma obowiązek:

 1. dokonać rejestracji elektronicznej na stronie internetowej Uczelni;
 2. dostarczyć do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania (liczy się data złożenia dokumentu w WKU).
 • Wniosek o powołanie do służby kandydackiej - do pobrania TU
 • dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów magisterskich (równorzędnych),dokument  w oryginale (w przypadku braku dyplomu honoruje się zaświadczenie wydane przez uczelnię  o ukończonych studiach wyższych – zawierające kierunek studiów, ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł);

      3. życiorys,
      4. odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał),
      5. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł,
      6. kserokopię dowodu osobistego,
      7. 1 zdjęcie legitymacyjne (podpisane),
      8. w dniu stawiennictwa na egzamin należy przedstawić informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego w oryginale - dokument ważny 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
     Ponadto w dniu postępowania rekrutacyjnego - stawiennictwa na egzamin wstępny w AWL można  przedstawić inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
     Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w uczelni wojskowej, po złożeniu wymaganych dokumentów jest kierowana przez wojskowego komendanta uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO STUDIUM OFICERSKIEGO OBEJMUJE:

 1. sprawdzian sprawności fizycznej,
 2. test znajomości języka angielskiego,
 3. rozmowę kwalifikacyjną.

     Osoba powołana do służby kandydackiej w uczelni wojskowej otrzymuje z dniem stawienia się do tej służby, stopień wojskowy szeregowego (marynarza) oraz tytuł podchorążego. Natomiast żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie służby kandydackiej w posiadanym stopniu wojskowym. Studia trwają do 5 lat   w zależności od uczelni wojskowej. Natomiast szkolenia wojskowe w studium oficerskim odbywają się   w systemie 3-miesięcznym12-miesięcznym; w zależności od kierunku kształcenia.

     Podczas studiów w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej kandydaci na żołnierzy zawodowych otrzymują bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie.

    Zarówno studia stacjonarne na uczelniach wojskowych, jak i studium oficerskie kończą się promocją absolwenta na pierwszy stopień oficerski – podporucznika (podporucznika marynarki) i powołaniem do zawodowej służby wojskowej (stałej lub kontraktowej) w korpusie oficerów zawodowych:

 • do służby stałej – na czas nieokreślony,
 • do służby kontraktowej – na czas określony w kontrakcie.

UWAGA
Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są na stronach internetowych przedstawionych poniżej akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich.
Akademie Wojskowe i Wyższa Szkoła Oficerska
 

 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZA
(bez studium oficerskiego)
00-908 WARSZAWA 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
www.wat.edu.pl
 

 
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
81-103 GDYNIA, ul. inż. Jana Śmidowicza 69
www.amw.gdynia.pl
 

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
51-150 WROCŁAW, ul. Czajkowskiego 109
www.awl.edu.pl


 
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA
08-521 DĘBLIN, ul. Dywizjonu 303 nr 12
www.wsosp.deblin.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Służby Kandydackiej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim:

 • Specjalista Wydziału Rekrutacji
 • pokój nr 11
 • tel. 261 676 722 lub 261 676 727

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl