Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje Dla Pracodawców

Szczegółowe informacje dotyczące Narodowych Sił Rezerwowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim:

 • Specjalista Wydziału Rekrutacji pokój nr 12 tel. 261 676 725

Świadczenia pieniężne dla pracodawców zatrudniających
żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy

Pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem rezerwy posiadającym nadany przydział kryzysowy przysługuje świadczenie pieniężne, za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez tego żołnierza w oparciu o następujące zasady:

 • świadczenie będzie rekompensowało koszty ponie­sione przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na pod­stawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy, lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pra­cownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego praco­dawcy, a także z tytułu wypłaty żołnierzowi rezerwy odprawy przed powołaniem do służby okresowej,
 • koszty nie będą obejmowały wynagrodzenia pra­cownika zastępującego żołnierza rezerwy, w okresie odbywania przez niego ćwiczeń wojskowych, jeżeli żołnierz ten nie otrzymywał za ten okres wynagro­dzenia od zatrudniającego go pracodawcy,
 • wypłata świadczenia nastąpi na udokumentowany, podpisany przez pracodawcę, i złożony w terminie wniosek przesłany szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego, nie później niż przed upływem trzy­dziestu dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych, a w przypadku pełnienia przez żołnierza rezerwy okresowej służby wojskowej nie później niż w ostatnim dniu miesiąca następują­cego po miesiącu pełnienia tej służby,
 • kwotę świadczenia ustali szef wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwy ze względu na siedzibę jed­nostki wojskowej, do której żołnierz rezerwy posiada nadany przydział kryzysowy lub został powołany do czynnej służby wojskowej, i wypłaci w okresie mie­siąca od dnia otrzymania wniosku na wskazany w nim rachunek bankowy,
 • odmowa wypłaty świadczenia lub ustalenie kwoty niższej, niż wskazana we wniosku pracodawcy, na­stąpi w drodze decyzji administracyjnej,
 • kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwi­czeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego mie­sięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsię­biorstw, którego wysokość ogłasza prezes Główne­go Urzędu Statystycznego,
 • wysokość świadczenia będzie ustalana i wypłacana jednorazowo za czas odbywania ćwiczenia woj­skowego, w przypadku okresowej służby wojsko­wej za dany miesiąc jej pełnienia,
 • jeżeli żołnierz rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy będzie zatrudniony u dwóch lub więcej pracodawców, świadczenie będzie przysłu­giwało wszystkim zatrudniającym go pracodaw­com, proporcjonalnie do poniesionych przez nich kosztów, z uwzględnieniem faktu, że wysokość świadczenia dla jednego pracodawcy za każdy dzień odbytych ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać kwoty 1/21 dwuipółkrotnego przecięt­nego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Koszty poniesione przez pracodawcę obejmują w szczególności wydatki z tytułu:

 • przeszkolenia nowego pracownika lub pracownika, któremu powierzono zastępstwo na zajmowanym uprzednio przez żołnierza rezerwy stanowisku pracy,
 • odbycia przez pracowników, o których mowa w pkt. 1, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higie­ny pracy,
 • przydzielenia odzieży i obuwia roboczego oraz środ­ków ochrony indywidualnej, jeżeli wynika to z prze­pisów prawa i warunków zatrudnienia,
 • opłat za przeprowadzenie badań lekarskich lub psy­chologicznych przed objęciem przydzielonego lub powierzonego stanowiska pracy, a jeżeli przewidują to przepisy — także po zwolnieniu z tego stanowiska pracy,
 • ubezpieczenia związanego ze specyfiką wykonywa­nego zawodu,
 • przedstawienia oferty zatrudnienia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym także kosz­tów zleconej usługi pośrednictwa pracy w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 poz 1265 z późn. zm.),
 • innych należności wypłaconych nowemu pracowni­kowi zastępującemu żołnierza rezerwy lub innemu pracownikowi, któremu powierzono to zastępstwo, z wyłączeniem należności, o których mowa w art. 134a ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

Koszty powinny wynikać z dokumentów źródło­wych ujętych w ewidencji finansowo-księgowej prowa­dzonej przez pracodawcę w sposób określony w przepi­sach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 z późn. zm).Obliczanie kosztów

Pracodawca oblicza koszty za okres nieobecno­ści w pracy żołnierza rezerwy, liczony włącznie od dnia jego powołania do czynnej służby wojskowej do dnia zwolnienia z niej, z tym że w przypadku:

 • ćwiczeń wojskowych rotacyjnych — okres ten stanowi suma poszczególnych dni czasu trwania tych ćwiczeń w danym roku kalendarzowym,
 • ćwiczeń wojskowych innych niż wymienione w pkt. 1 — okres ten stanowi suma dni nieprzerwane­go czasu trwania danego ćwiczenia wojskowego, niezależnie od jego rodzaju,
 • okresowej służby wojskowej — okres ten stanowi suma poszczególnych dni nieprzerwanego czasu trwania tej służby w danym miesiącu.

Wysokość wypłaconej żołnierzowi rezerwy od­prawy, o której mowa w art. 125 ustawy o powszech­nym obowiązku obrony RP, pracodawca uwzględnia w kosztach liczonych za okres pierwszego miesiąca czasu trwania okresowej służby wojskowej.

Wypłata świadczenia:

Kwotę świadczenia wypłaca się pracodawcy jednorazowo za czas odbywania danego rodzaju ćwiczenia wojskowego, a w przypadku okresowej służby wojskowej - za dany miesiąc jej pełnienia. Jeżeli czas trwania okresowej służby wojskowej obejmuje niepełny miesiąc, świadczenie to wypłaca się proporcjonalnie do liczby dni pełnienia tej służby w danym miesiącu.

We wniosku wskazuje się w szczególności rodzaj czynnej służby wojskowej oraz okres, za który naliczono koszty, a także poszczególne wy­datki składające się na koszty.

W przypadku ćwiczeń wojskowych praco­dawca sporządza jeden wniosek za dane ćwiczenie wojskowe, a w przypadku okresowej służby woj­skowej sporządza wniosek osobno za każdy mie­siąc czasu trwania tej służby.

Do wniosku załącza się dokumenty potwier­dzające poniesione koszty, w tym można dołączyć uwiarygodnione kopie, wypisy lub wydruki z ksiąg rachunkowych.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl