Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje Ogólne

Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.
Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek bezpośrednio do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy.

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej - do pobrania TU

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

 • odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły średniej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej - w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie,
 • odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym:
 • certyfikaty językowe,
 • świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych,

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 • niekarana za przestępstwo umyślne,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej osiemnastu lat,
 • wykształcenie:

          - co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów,

          - co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów,

          - co najmniej gimnazjalne  – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych,

Żołnierzy służby przygotowawczej kształci się w szkołach wojskowych i ośrodkach szkolenia. Szkoły wojskowe (uczelnie wojskowe i szkoły podoficerskie) kształcą żołnierzy służby przygotowawczej na potrzeby korpusu:

 • oficerów – uczelnie wojskowe,
 • podoficerów – szkoły podoficerskie,
 • szeregowych – ośrodki szkolenia.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawcze otrzymują tytuł:

 • podchorążego jeżeli kształcą się na oficera,
 • kadeta jeżeli kształcą się na podoficera,
 • elewa jeżeli kształcą się na szeregowego.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 • dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy,
 • dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy,
 • dla żołnierza kształcącego się na szeregowych – do czterech miesięcy.

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych.

 • w pierwszym okresie – do trzech miesięcy,
 • w drugim okresie – do dwóch miesięcy.

Szczegółowe informacje dotyczące służby przygotowawczej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim:

 • Specjalista Wydziału Rekrutacji
 • pokój nr 11
 • tel. 261 676 722 lub 261 676 727

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl