Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje Ogólne

Żołnierz – osoba odbywająca lub pełniąca określony rodzaj czynnej służby wojskowej.

Żołnierz rezerwy – osoba, która złożyła przysięgę wojskową, posiada określony stopień wojskowy oraz została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej, ze służby kandydackiej, albo po odbyciu zajęć wojskowych w czasie trwania studiów, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej.

Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie,o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej, nie karana sądownie za przestępstwa popełnione umyślnie, wiek co najmniej 18 lat.

Żołnierze zawodowi są żołnierzami w czynnej służbie wojskowej i pełnią ją jako służbę stałą albo służbę kontraktową.

Służba kontraktowa – forma zawodowej służby wojskowej, polegająca na wykonywaniu obowiązków służbowych na podstawie kontraktu terminowego, zawartego między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby, a uprawnionym organem wojskowym.

Służba stała – forma zawodowej służby wojskowej, polegająca na wykonywaniu obowiązków służbowych po powołaniu do tej służby na czas nieokreślony, do osiągnięcia sześćdziesięciu lat życia lub wcześniejszego zwolnienia z tej służby w innych przypadkach.

POWOŁANIE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Kadra zawodowa Sił Zbrojnych dzieli się na:

 1. korpus oficerów zawodowych, do którego zalicza się:
  • oficerów młodszych,
  • oficerów starszych,
  • generałów i admirałów,
 2. korpus podoficerów zawodowych, do którego zalicza się:
  • podoficerów młodszych,
  • podoficerów,
  • podoficerów starszych,
 3. korpus szeregowych zawodowych.

Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:

  • do służby stałej - na czas nieokreślony,
  • do służby kontraktowej - na czas określony w kontrakcie.

Przyjęcie do służby kontraktowej następuje na podstawie kontraktu i dotyczy trzech korpusów, natomiast przyjęcie do służby stałej następuje na czas nieokreślony tylko w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych.

Stosunek służbowy żołnierza służby stałej powstaje w drodze powołania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Stosunek służbowy żołnierza służby kontraktowej powstaje w drodze powołania na podstawie kontraktu zawartego między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby, a właściwym organem.

Do służby stałej można powołać:

 1. w korpusie oficerów zawodowych:
 1. oficera służby kontraktowej, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby stałej, oraz posiada co najmniej dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej,
 2. oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:
 • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
 • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
 • pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową;

      2. w korpusie podoficerów zawodowych:

 1. podoficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby stałej, oraz co najmniej dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej,
 2. podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:
 • posiada wykształcenie średnie,
 • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
 • pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.

Do służby kontraktowej można powołać:

 1. w korpusie oficerów zawodowych – oficera rezerwy, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
 2. w korpusie podoficerów zawodowych – podoficera rezerwy, który posiada wykształcenie średnie oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
 3. w korpusie szeregowych zawodowych – żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową, oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).

Powołanie do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od 2 do 6 lat, pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się  na okres 2 lat.

Najpóźniej na 3 miesiące przed dniem upływu okresu, na jaki został zawarty kontrakt, żołnierz służby kontraktowej może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie do służby stałej. Z inicjatywą zawarcia kolejnego kontraktu albo powołania do służby stałej może wystąpić również dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz służby kontraktowej pełni kontraktową służbę wojskową.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. 2015 poz. 1299).

Ustawa z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2018r., poz. 173)

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl