Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje Ogólne

NARODOWE SIŁY REZERWOWE tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe. Jest to wyselekcjonowany zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa. NSR nie stanowią oddzielnego, wyodrębnionego organizacyjnie komponentu Sił Zbrojnych RP. Oznaczają sposób uzupełniania części etatowych stanowisk poszczególnych jednostek wojskowych. O wskazaniu stanowisk służbowych na potrzeby NSR i ich obsadzie decydować będą dowódcy jednostek wojskowych.

Przeznaczenie NSR

Wzmocnienie potencjału jednostek wojskowych w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego w celu udziału tych jednostek w:

 • zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,
 • działaniach antyterrorystycznych,
 • ochronie mienia,
 • akcjach poszukiwawczych,
 • ratowaniu lub ochronie zdrowia i życia ludzkiego,
 • oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu,
 • realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Podstawowym źródłem tworzenia zasobów osobowych NSR mają być żołnierze po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, a także ze służby kandydackiej oraz dotychczasowi żołnierze rezerwy. Ponadto dla ochotników, którzy nie posiadają przeszkolenia wojskowego, a byliby zainteresowani pełnieniem służby wojskowej w ramach NSR przewidziano możliwość odbywania przez nich służby przygotowawczej.

Kandydat do przyjęcia obowiązków w ramach NSR powinien spełniać ogólne wymagania dotyczące osób powoływanych do czynnej służby wojskowej (obywatelstwo polskie, odpowiedni wiek życia oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej). Powinna to być jednak osoba posiadająca tytuł żołnierza rezerwy i pełniąca wcześniej czynną służbę wojskową.

Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, zwanego dalej „kontraktem", między żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i złożył pisemny wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki jego zawarcia, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział.

Kontrakt może być zawarty z żołnierzem, który spełnia następujące warunki:

 • nie był przeznaczony do służby zastępczej,
 • nie był karany za przestępstwo umyślne,
 • posiada wykształcenie co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo co najmniej wyższe przewidziane dla oficerów,
 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych,
 • zaliczył sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej,
 • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin na jej zakończenie, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.

Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy:

 • orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwskazań do pełnienia służby wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych albo zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa,
 • poświadczenia bezpieczeństwa.

Przydział kryzysowy nadaje się na okres od 2 do 6 lat, albo na okres zawieszenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3a ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, z możliwością jego ponownego nadania.

Procedura powołania do służby w ramach NSR

Kompletowanie dokumentów

Osoba zainteresowana służbą w NSR składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień. Wniosek może być złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub osobiście w WKU. Do wniosku – odpowiednio uzasadnionego i umotywowanego - dołącza się:

 • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia oraz zaświadczenie szkoły, o którym mowa w art. 50 ust. 4 ustawy, w przypadku jeżeli osoba składająca wniosek pobiera naukę,
 • uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa,
 • inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz umiejętności, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, kwalifikacjach, uprawnieniach zawodowych lub umiejętnościach (np. prawo jazdy).

W momencie uzupełniania wniosku potrzebne są informacje dotyczące nazwy oraz adresu zakładu pracy, daty zatrudnienia, seria i numer dowodu osobistego oraz data wydania i organ, który wydał dowód osobisty.

Czynności sprawdzające

Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy:

 • Sprawdza czy istnieje wolne stanowisko służbowe, na które ma być nadany przydział kryzysowy (po uwzględnieniu preferencji kandydata).
 • Umożliwia mu zapoznanie się z przepisami normującymi pełnienie służby wojskowej w ramach NSR.
 • Sprawdza czy spełnione są warunki umożliwiające zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR.
 • Kieruje kandydata w razie potrzeby do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej, w tym pełnionej poza granicami państwa, oraz wojskowej pracowni psychologicznej w celu ustalenia braku przeciwwskazań do pełnienia tej służby.

W wojskowej komisji lekarskiej kandydat otrzymuje kartę obiegową z badaniami do wykonania. Na podstawie opinii lekarskich na karcie obiegowej, wojskowa komisja lekarska sporządza dwa egzemplarze orzeczenia lekarskiego. Pierwszy egzemplarz otrzymuje kandydat, drugi WKU. Do wojskowej pracowni psychologicznej kandydat zgłasza się na określony wcześniej termin badań. W wojskowej pracowni psychologicznej są sporządzane dwa egzemplarze orzeczenia psychologicznego. Pierwszy egzemplarz jest wręczany dla kandydata, drugi wysyłany do WKU.

Uwaga!!
Od negatywnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania, przysługuje prawo odwołania, a co za tym idzie możliwość powtórzenia badań, które dały wynik negatywny. Od negatywnego orzeczenia psychologicznego również przysługuje prawo odwołania w terminie do 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

 • W razie potrzeby wydaje kandydatowi do wypełnienia właściwą ankietę bezpieczeństwa osobowego (dotyczy to osób, które nie posiadają poświadczenia bezpieczeństwa, a jest wymagane na stanowisku służbowym przeznaczonym dla NSR).

Przesłanie kompletu dokumentów kandydata do dowódcy jednostki wojskowej

Po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów WKU przesyła je do dowódcy jednostki wojskowej.

Uzgodnienie wolnego stanowiska

Wojskowy komendant uzupełnień szuka wolnego stanowiska określonego w etacie jednostki wojskowej odpowiadające kwalifikacjom posiadanym przez składającego wniosek żołnierza rezerwy, na które może mieć nadany przydział kryzysowy, biorąc pod uwagę preferencje ochotnika.

Sprawdzenie kwalifikacji przez dowódcę jednostki wojskowej

Wojskowy komendant uzupełnień kieruje żołnierza rezerwy do dowódcy jednostki wojskowej, w której jest wolne stanowisko, gdzie zostanie przeprowadzony sprawdzian z wychowania fizycznego oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Aby wziąć udział w egzaminie ze sprawności fizycznej należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz zaświadczenie od lekarza rodzinnego stwierdzające brak przeciwwskazań do wzięcia udziału w takim egzaminie.

Ocena z egzaminu sprawności fizycznej to średnia z czterech konkurencji. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z egzaminu sprawności fizycznej jest uzyskanie co najmniej trzech ocen pozytywnych ze zdawanych ćwiczeń.

Ocena z poszczególnych konkurencji regulowana jest normami czasowymi lub ilościowymi. W zależności od wieku kandydata normy są mniejsze.

 • marszobieg na 3000 m (1000 m),
 • uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce,
 • podciąganie na drążku,
 • bieg wahadłowy 10x10,
 • bieg zygzakiem „koperta”,
 • skłony tułowia w przód w czasie 2 min.,

Podpisanie kontraktu

Dowódca jednostki wojskowej w przypadku zaakceptowania kandydatury żołnierza rezerwy podpisuje z kandydatem kontrakt. Po podpisaniu kontraktu, dowódca jednostki wojskowej informuje WKU o zaistniałym fakcie. Przesyła egzemplarz kontraktu do wojskowego komendanta uzupełnień.
Kontrakt zawiera się między żołnierzem rezerwy, żołnierzem w czynnej służbie woskowej oraz żołnierzem pełniącym zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką, który zgłosił się jako ochotnik do wykonywania obowiązków w ramach NSR i złożył wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu, jeśli spełnia warunki do jego zawarcia.

Wniosek o zawarcie kontraktu może być wycofany albo można odmówić zawarcia kontraktu. Odmowa poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, niestawienie się w określonym terminie w wojskowej komisji lekarskiej, wojskowej pracowni psychologicznej lub w jednostce wojskowej jest równoznaczne z wycofaniem wniosku.

Kontrakt może być zawarty, jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych uzasadniające nadanie przydziału kryzysowego.

Przedłużenie okresu obowiązywania kontraktu lub zmiana stanowiska służbowego nie wymaga zawarcia kolejnego kontraktu i następuje w drodze pisemnej zmiany zawartego kontraktu. Właściwy do zmiany kontraktu jest dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz będzie wykonywał obowiązki w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Nadanie przydziału kryzysowego

Po otrzymaniu kontraktu wojskowy komendant uzupełnień wzywa niezwłocznie żołnierza rezerwy do WKU w celu nadania przydziału kryzysowego. Najczęściej podpisanie kontraktu oraz nadanie przydziału kryzysowego odbywa się tego samego dnia w jednostce wojskowej. O fakcie nadania przydziału kryzysowego wojskowy komendant uzupełnień powiadamia pracodawcę żołnierza rezerwy (w przypadku gdy żołnierz posiada aktualną umowę o pracę).
Przydział kryzysowy nadaje się na okres od 2 do 6 lat albo na okres zawieszenia, z możliwością jego przedłużenia. Jeżeli przydział kryzysowy nie został ponownie nadany, zmieniony lub uchylony, wygasa on z mocy prawa po upływie okresu, na który go nadano.

Przydziały kryzysowe nadaje oraz uchyla wojskowy komendant uzupełnień, działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej.

Nadanie przydziału kryzysowego następuje w formie karty przydziału kryzysowego stanowiącej decyzję administracyjną. W karcie przydziału kryzysowego nie podaje się uzasadnienia.

Nadanie przydziału kryzysowego jest tożsame z nadaniem przydziału mobilizacyjnego na to samo stanowisko służbowe występujące również w czasie wojny, o ile nie zostanie nadany przydział mobilizacyjny na inne stanowisko służbowe.

Negatywne rozpatrzenie kandydatury

W przypadku niezaakceptowania kandydatury ochotnika dowódca jednostki wojskowej pisemnie zawiadamia go o odmowie podpisania kontraktu i odsyła dokumenty żołnierza rezerwy do WKU.

Uchylenie przydziału kryzysowego

Uchylenie przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy następuje w przypadku:

 1. zrzeczenia się obywatelstwa polskiego,
 2. osiągnięcia określonego wieku - odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego,
 3. wyboru na senatora albo posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, na kierownicze stanowisko państwowe oraz do organów wykonawczych samorządu terytorialnego,
 4. uznania ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej lub niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju albo za trwale i całkowicie niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 5. utraty stopnia wojskowego albo degradacji,
 6. zwolnienia z okresowej służby wojskowej w wyniku prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia z tej służby,
 7. prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych,
 8. skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego, bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,
 9. powołania do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego,
 10. niewyrażenia przez żołnierza rezerwy zgody na zmianę przydziału kryzysowego na stanowisko służbowe w innej jednostce wojskowej, w przypadku rozformowania jednostki wojskowej, w której posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy,
 11. niewyrażenia przez żołnierza rezerwy zgody na zmianę przydziału kryzysowego na inne stanowisko służbowe, w przypadku skreślenia w etacie jednostki wojskowej stanowiska służbowego, na które posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy,
 12. zaistnienia okoliczności wyłączających możliwość nadania przydziału kryzysowego oraz utraty lub nieuzyskania uprawnień lub kwalifikacji zawodowych wymaganych na stanowisku służbowym oraz jeżeli nie występuje potrzeba zmiany przydziału kryzysowego na inne stanowisko.

Uchylenie przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy może nastąpić, za zgodą lub na wniosek dowódcy jednostki wojskowej, w przypadku:

 1. odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub wojskowej pracowni psychologicznej, niezgłoszenia się do tej komisji lub pracowni w określonym terminie i miejscu albo niepoddania się badaniom, do których żołnierz rezerwy został zobowiązany przez tę komisję lub pracownię,
 2. odmowy przyjęcia lub nieodebrania karty powołania albo niestawienia się, w przypadku powołania do czynnej służby wojskowej, w określonym terminie i miejscu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub okresowej służby wojskowej,
 3. skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego, z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary,
 4. odmowy wydania lub cofnięcia żołnierzowi rezerwy wymaganego poświadczenia bezpieczeństwa albo odmowy wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 5. w przypadkach, o których mowa wyżej w pkt 10 i 11, jeżeli brak jest możliwości zmiany przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy na inne stanowisko służbowe w tej samej lub innej jednostce wojskowej, odpowiadające jego przygotowaniu zawodowemu oraz kwalifikacjom i umiejętnościom przydatnym w Siłach Zbrojnych,
 6. wniosku żołnierza rezerwy, uzasadnionego szczególnie ważnymi względami osobistymi lub rodzinnymi (wniosek taki składa się do wojskowego komendanta uzupełnień za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz posiada nadany przydział kryzysowy),
 7. wydania opinii służbowej stwierdzającej nieprzydatność żołnierza rezerwy do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku służbowym lub innym stanowisku służbowym odpowiadającym jego przygotowaniu zawodowemu oraz kwalifikacjom i umiejętnościom.

Szkolenia w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:

 • odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne (trwające łącznie do 30 dnii odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego),
 • mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych,
 • mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych (trwających nieprzerwanie do 30 dni),
 • mogą zostać zobowiązani do odbycia jeden raz w roku przez cały okres pozostawania na przydziałach kryzysowych ćwiczeń wojskowych długotrwałych,
 • na wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych,
 • na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać, w dniach wolnych od pracy, ćwiczenia wojskowe jedniodniowe, jeżeli w danym roku kalendarzowym został wyczerpany limit dni przeznaczonych na ćwiczenia wojskowe rotacyjne.

Ponadto
Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe mogą zostać powołani do okresowej służby wojskowej, którą pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa. Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie posiadania przez żołnierza rezerwy przydziału kryzysowego nie może przekroczyć łącznie 24 miesięcy. Może jednak być wydłużony za zgodą żołnierza rezerwy nie dłużej niż do 48 miesięcy przez:

 • dowódcę jednostki wojskowej - w trakcie pełnienia tej służby,
 • wojskowego komendanta uzupełnień - przed powołaniem do tej służby.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru kandydatów – żołnierzy rezerwy do Narodowych Sił Rezerwowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim:

 • Specjalista Wydziału Rekrutacji pokój nr 12 tel. 261 676 725
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl