Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje Ogólne

Pomoc rekonwersyjna to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, w zakresie przekwalifikowania zawodowego, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia.

Innymi słowy, to jest to, co struktury rekonwersji robią, by żołnierzom opuszczającym służbę łatwiej było zaadaptować się na cywilnym rynku pracy. Jest to istotne zwłaszcza dla tych żołnierzy, którzy szeregi armii opuszczą bez prawa do choćby najniższej wojskowej emerytury.

 1. Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej albo który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej cztery lata, w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy.
 2. Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie:
  • doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata,
  • przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata,
  • praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat,
 3. W ramach pomocy, o której mowa w pkt. 1 i 2, mogą być pokrywane koszty:
  1. przekwalifikowania zawodowego w wysokości limitu – 75 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym,
   • po 4 latach służby wojskowej – 100 % (2 400 zł.),
   • po 9 latach służby wojskowej – 200 % (4 800 zł),
   • po 15 latach służby wojskowej – 300 % (7 200 zł.)
  2. przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, lub do miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem do wysokości równowartości dwudziestu przejazdów, których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu według taryfy pośpiesznej,
  3. zakwaterowania (w miejscu szkolenia) w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej do równowartości trzydziestu noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za noclegi określonego w przepisach,
  4. nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej w przypadku żołnierza służby kontraktowej,
 4. Z pomocy, o której mowa w pkt. 1, mogą korzystać bezterminowo również małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:
  • zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych,
  • zmarł w okresie trzech lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.
 5. Małżonkom oraz dzieciom, o których mowa w pkt. 4, oraz byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pokrywa się koszty, w wysokości 300% określonego w pkt. 3.
 6. Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna jest udzielana na pisemny wniosek skierowany do dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego, za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej.
 7. Byłemu żołnierzowi zawodowemu oraz małżonkowi i dzieciom żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, pomoc rekonwersyjna jest udzielana na ich pisemny wniosek skierowany do dyrektora WBE, właściwego ze względu na miejsce ich zamieszkania, za pośrednictwem właściwego ze względu na terytorialny zasięg ich działania szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego lub wojskowego komendanta uzupełnień.

Uwaga: w przypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego, koszty podlegają zwrotowi.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl