Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje Ogólne

ZASADY ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2018.1459 j.t.).

Na ćwiczenia wojskowe można powołać:

 1. żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe,
 2. żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych,
 3. osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

Na ćwiczenia wojskowe nie powołuje się osób niebędących żołnierzami rezerwy, które:

 1. prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do organów, o których mowa w art. 65 ust. 4 - w czasie jej trwania,
 2. zostały wybrane na senatora albo posła, w tym do Parlamentu Europejskiego - w czasie trwania kadencji,
 3. zostały przeznaczone do odbycia służby zastępczej lub odbyły tę służbę.

Ćwiczenia wojskowe mogą być odbywane jako:

 1. jednodniowe,
 2. krótkotrwałe - trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni,
 3. długotrwałe - trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni,
 4. rotacyjne - trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:

 1. dla szeregowych, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową - dwunastu miesięcy,
 2. dla szeregowych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej - piętnastu miesięcy,
 3. dla podoficerów - osiemnastu miesięcy,
 4. dla oficerów - dwudziestu jeden miesięcy.


      Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku.
Żołnierz rezerwy może odbywać ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin nie więcej niż trzy razy w roku, a pozostałe ćwiczenia raz w roku. Niezależnie od tych ćwiczeń żołnierz rezerwy może odbywać nie więcej niż jeden raz w roku ćwiczenia wojskowe prowadzone w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych.

W przypadkach gdy wymaga tego konieczność zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa, Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może przedłużyć czas trwania ćwiczeń wojskowych o okres nieprzekraczający łącznie sześciu miesięcy w ciągu roku.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl