Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacja

REJESTRACJA

 1. Obywatele polscy, którzy ukończyli osiemnaście lat życia, podlegają rejestracji.
 2. Rejestrację prowadzi wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osoby objętej rejestracją w dniu ukończenia przez nią osiemnastu lat życia.
 3. Rejestrację prowadzi się na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej.
 4. Rejestrację prowadzi się na podstawie danych osobowych określonych w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych uzyskanych z ewidencji ludności prowadzonej przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).
 5. Dane te ujmuje się w rejestrze osób objętych rejestracją oraz w wykazach osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej.
 6. Jeden egzemplarz rejestru osób objętych rejestracją przekazuje się właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień na potrzeby założenia ewidencji wojskowej.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

 1. Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej. Obowiązek, ten, trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy dwadzieścia cztery lata życia.
 2. Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, w tym kobiety, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia.
 3. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.
 4. Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
 5. W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:
  • sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
  • ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
  • wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w art. 4 ust. 2, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
  • założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji,
  • wydaniem wojskowych dokumentów osobistych,
  • przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,
  • przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.
 6. Czynności wymienione w w/w pkt. 5, należą do:
  • ppkt 1 - do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) albo upoważnionego pracownika urzędu gminy (miasta),
  • ppkt 2 - do powiatowej komisji lekarskiej,
  • pkt 3-7 - do wojskowego komendanta uzupełnień albo jego upoważnionego przedstawiciela.
 7. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt lub burmistrz (prezydent miasta).
 8. Kwalifikację wojskową przeprowadzają corocznie wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast). Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta).
 9. Osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, do czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia.

UREGULOWANIE STOSUNKU DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 1. Spełnienie obowiązku odbycia zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego lub zajęć wojskowych albo zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej, służby zastępczej lub służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych przez osoby podlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeniesienie ich do rezerwy uznaje się za uregulowanie przez nie stosunku do służby wojskowej.
 2. Za posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej uważa się również inne osoby, które nie podlegają powszechnemu obowiązkowi obrony oraz w zakresie dotyczącym osób, o których mowa w pkt. 1, obowiązkowi odbycia służby wojskowej.
 3. Osobom, o których mowa w ust. 1 lub 2, wojskowy komendant uzupełnień na żądanie tych osób wydaje zaświadczenie o ich stosunku do służby wojskowej.
 4. Od 11.02.2009 r. weszły przepisy na podstawie których uregulowanie stosunku do służby wojskowej i przeniesienie do rezerwy osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej następuje po stawieniu się do kwalifikacji wojskowej i orzeczeniu przez Powiatową Komisję Lekarską zdolności do czynnej służby wojskowej.

      Ponadto osoby które wcześniej podlegały stawieniu się do poboru ale nie zostały powołane do zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego z mocy ustawy zostają przeniesione do rezerwy. Osoby te powinny zgłosić się do WKU w celu dokonania odpowiedniego wpisu w książeczce wojskowej.
      Przepisy te wprowadzono w związku z zawieszeniem powołań do zasadniczej służb wojskowej i przeszkolenia wojskowego i zastąpienie służby obowiązkowej, ochotniczą służbą zawodową i kontraktową.

Podstawa:
- Rozdział 2 i art. 73b ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21 listopada 1967 r. (z późn. zm.)

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl