Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Militaryzacja

MILITARYZACJA

      Militaryzacja - stanowi szczególną formę wykonywania zadań obronnych przez cywilne struktury państwa. Celem militaryzacji jest zapewnienie warunków do funkcjonowania administracji i gospodarki przestawianej na tory wojenne w razie mobilizacji i w czasie wojny oraz w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego na terytorium państwa.
Procedurę uzupełniania potrzeb kadrowych jednostek zmilitaryzowanych (nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych) normuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych (Dz. U. Nr 41, poz. 234 z późn. zm.).

      Zadania Wojskowego Komendanta Uzupełnień w zakresie militaryzacji obejmują współpracę  z kierownikami jednostek przewidzianych do militaryzacji w celu przeznaczania osób do służby w jednostce zmilitaryzowanej, nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do służby w jednostce zmilitaryzowanej, reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

PRZYDZIAŁY ORGANIZACYJNO – MOBILIZACYJNE

      Przeznaczenie osób do służby w jednostkach zmilitaryzowanych następuje w drodze nadania im przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do tych jednostek. W czasie pokoju przydział organizacyjno-mobilizacyjny do jednostki zmilitaryzowanej mogą otrzymać mężczyźni, którzy nie ukończyli 60 lat życia i kobiety, które nie ukończyły 55 lat życia.
      Po objęciu militaryzacją ustalonych jednostek organizacyjnych przydziały do tych jednostek nadaje się również osobom, które nie osiągnęły wieku określonego w odpowiednich przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym.
Przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych nie nadaje się osobom, które:

 1. przekroczyły określony wiek (mężczyźni-sześćdziesiąt lat życia, kobiety-pięćdziesiąt),
 2. nie ukończyły osiemnastu lat życia,
 3. są żołnierzami w czynnej służbie wojskowej,
 4. są osobami o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,
 5. mają nadane przydziały kryzysowe lub przydziały mobilizacyjne albo pracownicze przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych,
 6. są funkcjonariuszami Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei i Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli osoby te na mocy odrębnych przepisów mogą pełnić służbę w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny i są przeznaczone do pełnienia tej służby,
 7. zostały uznane za stale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 8. zostały skazane na karę pozbawienia wolności i oczekują na jej odbycie albo ją odbywają.

      Osobom zatrudnionym w istniejących jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz jednostkach organizacyjnych stanowiących bazę formowania specjalnie tworzonych jednostek przewidzianych do militaryzacji, przydziały organizacyjno-mobilizacyjne nadaje się w formie zbiorowej listy imiennej (w trzech egzemplarzach). Pozostałym osobom, przydziały organizacyjno-mobilizacyjne nadaje się w formie kart przydziału. WZÓR WYKAZU IMIENNEGO

Przydziały organizacyjno-mobilizacyjne nadają:

 1. kierownicy istniejących jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz jednostek organizacyj-nych stanowiących bazę formowania specjalnie tworzonych jednostek przewidzianych do militaryzacji, a także kierownicy jednostek zmilitaryzowanych - osobom zatrudnionym w tych jednostkach, z tym że osobom będącym żołnierzami rezerwy przydziały nadaje się w uzgodnieniu z wojskowym komendantem uzupełnień właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) osoby, której ma być nadany przydział,
 2. wojskowi komendanci uzupełnień właściwi ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszka-nia) - pozostałym osobom, na wniosek kierownika jednostki przewidzianej do militaryzacji.

Przydział organizacyjno-mobilizacyjny nadany w czasie pokoju podlega unieważnieniu, jeżeli osoba, której nadano przydział:

 1. otrzymała kartę mobilizacyjną do jednostki wojskowej,
 2. została powołana do czynnej służby wojskowej,
 3. zrzekła się obywatelstwa polskiego,
 4. zamieszkała na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. osiągnęła określony wiek(mężczyźni-sześćdziesiąt lat życia, kobiety-pięćdziesiąt),
 6. otrzymała wypowiedzenie stosunku pracy albo rozwiązała stosunek pracy lub służby z pracodawcą, który nadał przydział organizacyjno-mobilizacyjny.


PRZYDZIAŁ MOBILIZACYJNY

      Przydział mobilizacyjny – to imienne wyznaczenie w czasie pokoju, żołnierza czynnej służby wojskowej lub żołnierza rezerwy na stanowisko służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowej określonej etatem jednostki wojskowej, zgodnie z posiadaną specjalnością wojskową, kwalifikacjami zawodowymi lub innymi wymaganymi predyspozycjami.
Przydziały mobilizacyjne nadaje się żołnierzom rezerwy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. posiadają odpowiednie wyszkolenie wojskowe albo kwalifikacje odpowiadające określonej specjalności wojskowej,
 2. posiadają odpowiedni stan zdrowia,
 3. nie zamieszkują stale za granicą,
 4. zamieszkują możliwie blisko miejsca dyslokacji jednostki wojskowej, do której maja być powołani w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.


Żołnierze rezerwy mogą mieć nadane przydziały mobilizacyjne przez łączny okres nie dłuższy niż:

 • dla szeregowych - 15 lat,
 • dla podoficerów i oficerów - 20 lat,

      Przepis ten nie dotyczy żołnierzy rezerwy, którzy wyrazili zgodę na zachowanie przydziału lecz nie dłużej niż do osiągnięcia górnej granicy wieku podlegania obowiązkowi służby wojskowej.
      Przepisu tego nie stosuje się w przypadku zwiększonych potrzeb uzupełnieniowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku, gdy Wojskowy Komendant Uzupełnień nie ma możliwości nadania przydziałów mobilizacyjnych innym żołnierzom rezerwy.
Fakt nadania przydziału mobilizacyjnego żołnierzowi rezerwy Wojskowy Komendant Uzupełnień odnotowuje w ewidencji wojskowej i książeczce wojskowej tego żołnierza, a dowódca jednostki wojskowej stwierdza w rozkazie dziennym jednostki wojskowej.

PRACOWNICZY PRZYDZIAŁ MOBILIZACYJNY

      Pracowniczy przydział mobilizacyjny – to imienne wyznaczenie w czasie pokoju pracownika zatrudnionego w jednostce wojskowej lub u innego pracodawcy, lub wskazanego przez WKU, na stanowisko pracownicze określone w etacie jednostki wojskowej na czas wojny.
 
      Pracownicze przydziały mobilizacyjne nadaje się osobom, w pierwszej kolejności pracownikom danej jednostki wojskowej, posiadającym kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk pracowniczych, określonych w etacie jednostki wojskowej na czas wojny.
      W przypadku braku możliwości zapewnienia pełnej obsady etatowej pracownikami jednostek wojskowych, pracownicze przydziały mobilizacyjne nadaje się pracownikom zatrudnionym u innych pracodawców poza wojskiem lub osobom bezrobotnym.
 
Pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych nie nadaje się osobom, które:

 1. nie ukończyły osiemnastu lat życia,
 2. ukończyły sześćdziesiąt lat życia, z wyjątkiem osób zatrudnionych w jednostce wojskowej, które wyraziły zgodę na nadanie im tego przydziału,
 3. posiadają nadany przydział kryzysowy lub przydział mobilizacyjny,
 4. są sędziami, asesorami sądowymi lub prokuratorami,
 5. są funkcjonariuszami Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei lub pracownikami specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w jednostkach organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Krajowa Radę Radiofonii i Telewizji,
 6. są reklamowane od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 7. zostały uznane za stale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

      Pracownicze przydziały mobilizacyjne nadaje oraz uchyla Wojskowy Komendant Uzupełnień, działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej.
Nadanie pracowniczego przydziału mobilizacyjnego następuje w formie karty mobilizacyjnej.

      Osoby, którym nadano pracownicze przydziały mobilizacyjne mają obowiązek zgłaszania wojskowym komendantom uzupełnień zmian imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, oraz miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub adresu do korespondencji, a także wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu.

      Obowiązek zgłaszania zmian, spełnia się niezwłocznie po ich zaistnieniu osobiście, przesyłką poleconą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku osób, którym nadano przydział kryzysowy, przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, obowiązek ten może zostać spełniony przez zgłoszenie zmian dowódcy jednostki wojskowej, do której nadano ten przydział.

§ Podstawa prawna:
1. Dziennik Ustaw z 2009r. Nr 210 poz. 1612.
2. Dziennik Ustaw z 2010 Nr 41 poz. 234
3. Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 1430 z późn. zmianami;
4. Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 725.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl