Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Obowiązek Meldunkowy

WOJSKOWY OBOWIĄZEK MELDUNKOWY, WYJAZD ZA GRANICĘ

      Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej (mężczyźni począwszy od 1 stycznia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do 31 grudnia roku kalendarzowego,w którym kończą pięćdziesiąt pięć lat życia a posiadający stopień wojskowy podoficerski i oficerski – sześćdziesiąt trzy lata życia są obowiązani do spełniania wojskowego obowiązku meldunkowego:
Wojskowy obowiązek meldunkowy polega na zgłoszeniu:

 1. wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast), łącznie ze spełnieniem obowiązku meldunkowego wynikającego z przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, danych obejmujących:
  1. zameldowanie się w miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące,
  2. zgłoszenie przedłużenia pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące,
  3. zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż trzy miesiące i powrotu z tego wyjazdu;
  4. wymeldowanie się z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące,
 2. wojskowemu komendantowi uzupełnień właściwemu ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w terminie trzydziestu dni od dnia powstania zmian, przedstawiając do wglądu dokument stwierdzający te zmiany, danych dotyczących:
  1. zmian imienia lub nazwiska,
  2. podwyższenia lub zdobycia dodatkowego wykształcenia,
  3. uzyskania kwalifikacji zawodowych lub zawodu innych niż uzyskane z wykształceniem oraz utraty prawa do wykonywania zawodu.

Wójt lub burmistrz (prezydent miasta), któremu osoba podlegająca wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu zgłosiła dane określone w ppkt. 1:

 1. odnotowuje w zbiorach meldunkowych dane dotyczące stosunku tej osoby do obowiązku czynnej służby wojskowej,
 2. wysyła, w terminie trzech dni od dnia dopełnienia obowiązku meldunkowego, zawiadomienie meldunkowe w formie formularza meldunkowego albo wydruku z aktualnego programu informatycznego dotyczące:
  1. osoby podlegającej rejestracji oraz osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej, która nie stawała do tej kwalifikacji - do wójta albo burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na nowe miejsce ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące,
  2. pozostałych osób podlegających wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu - do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na nowe miejsce ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział mobilizacyjny, oraz osoby, którym nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny, a także osoby, którym wydano karty  powołania, z wyjątkiem żołnierzy rezerwy, powiadamiają wojskowego komendanta uzupełnień  (druk do pobrania):

 1. osobiście o:
  1. zmianie miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, nie później niż w dniu zameldowania lub wymeldowania,
  2. wyjeździe za granicę z zamiarem pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące i powrocie z tego pobytu, nie później niż w dniu wyjazdu oraz w ciągu czterech dni od dnia powrotu z tego pobytu,
 2. osobiście lub przesyłką poleconą o:
  1. adresie do korespondencji, w przypadku wyjazdu z miejsca pobytu stałego na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. dokonując powiadomienia wojskowego komendanta uzupełnień:
  1. żołnierze rezerwy – obowiązani są przedstawić książeczkę wojskową oraz kartę mobilizacyjną,
  2. osoby, którym nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny – dokument potwierdzający tożsamość oraz kartę mobilizacyjną.

Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej, które:

 1. nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej - od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia, albo
 2. zostały powołane do odbycia czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej albo służby zastępczej - od dnia doręczenia karty powołania (karty skierowania) do tej służby
 • są obowiązane uzyskać zezwolenie Ministra Obrony Narodowej lub organu wojskowego przez niego upoważnionego na wyjazd i pobyt za granicą.

        W tym celu należy:

 1. złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące (druk do pobrania),
 2. we wniosku podać następujące dane: imię i nazwisko, adres pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, numer ewidencyjny PESEL, planowany termin wyjazdu za granicę, kraj wyjazdu, przewidywany termin powrotu oraz przesłanki i okoliczności uzasadniające konieczność wyjazdu.

 

PODSTAWA:
Art. 53 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21 listopada 1967 r. (z późn. zm.),
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1534 z późn. zm)
NIEKTÓRE PRZEPISY KARNE (z ustawy o powszechnym obowiązku obrony):
Art. 224. Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie:
1) nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów
w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim,
2) nie dopełnia w określonym terminie wojskowego obowiązku meldunkowego,
3) opuszcza terytorium Państwa lub przebywa za granicą bez zezwolenia organów wojskowych,
- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
Art. 225.1. Kto bez usprawiedliwionej przyczyny:
1) będąc żołnierzem rezerwy nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin,
- podlega karze aresztu do 30 dni albo karze grzywny.
Art. 228. Kto w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej albo innej służby przewidzianej w ustawie dopuszcza się czynu określonego w art. 224, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl