Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ochrona Danych Osobowych

      Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych, których dane są przetwarzane w zakresie ich praw z tego tytułu.

W związku z powyższym w zakładce "Ochrona danych osobowych", znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.: 261 676 727, e-mail: wkugorzow@ron.mil.pl.
 2. W Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 261 676 702 lub pod adresem e-mail: u.hynek@ron.mil.pl.
 3. WKU w Gorzowie Wielkopolskim może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
  • wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej i przepisów wykonawczych wynikających z tej ustawy,
  • rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej, służby kandydackiej oraz zawodowej służby wojskowej,
  • obsługi procesów rekrutacji,
 4. umożliwienia interesantom realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi; W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach archiwizacji,
 6. W związku z przetwarzaniem przez WKU w Gorzowie Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Wojskowy Komendant Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim,
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,
 7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez WKU w Gorzowie Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl