Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Odszkodowania

      Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze jest właściwym organem do przyznawania jednorazowych odszkodowań z tytułu:

 • wypadków pozostającymi w związku ze służba wojskową (w tym śmiertelnych),
 • schorzeń powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej,
 • szkód poniesionych w związku z wypadkiem wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów osobistego użytku, służących do wykonywania zawodu, z wyjątkiem pojazdów samochodowych i wartości pieniężnych,mających miejsce lub związek z działalnością jednostek wojskowych, położonych na terenie województwa Lubuskiego.

podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. 2017r. poz 1950 z późn. zm) zobacz tekst
 • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2014r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz.U. z 2014r. poz. 1083, ze zm.) zobacz tekst
 • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2003r. r. w sprawie wykazów chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze (Dz.U. z 2003r. Nr 143, poz.1397 ze zm.) zobacz tekst
 • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2014r. w sprawie ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby (Dz.U. z 2014r., poz. 839 ze zm.) zobacz tekst

Postępowanie odszkodowawcze wszczyna się:

 • z urzędu - w stosunku do żołnierzy służby czynnej ( złożenie meldunku przełożonemu/dowódcy),
 • na wniosek - w stosunku do byłych żołnierzy ( zawodowych, służby zasadniczej, rezerwy).

Wnioski zawierające:

 • imię i nazwisko poszkodowanego,
 • adres zamieszkania pod który będzie kierowana korespondencja,
 • datę wypadku,
 • nazwę, numer i miejsce stacjonowania jednostki wojskowej,
 • zwięzły opis wypadku z podaniem nazwy doznanego urazu,
 • wskazanie ewentualnych świadków zdarzenia,
 • kserokopię dokumentacji medycznej, potwierdzającej doznany uraz,
 • kserokopie orzeczeń wojskowych komisji lekarskich stwierdzających uraz - o ile były wydane,
 • informację o prowadzonych postępowaniach odszkodowawczych i przez kogo.

należy kierować na adres:
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze
ul. Batorego 56
65-001 Zielona Góra

informacja telefoniczna w sprawie odszkodowań i postępowań udzielana jest pod nr telefonu:

tel. 261 648 418

Wysokość oraz rodzaj uszczerbku na zdrowiu w orzeczeniu do celów odszkodowawczych dla województwa Lubuskiego ustala

Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Żaganiu
Adres: ul. Żarska 21, 68-100 Żagań
Godziny pracy: 7.30- 14.30
Tel. MON 261-689-514, Fax. 261-689-513

W okresie od 01.04.2016 - 30.03.2017 wysokość wypłacanego jednorazowego odszkodowania za 1% uszczerbku na zdrowiu wynosi: 779,96 zł.

      Wysokość odszkodowania za 1% uszczerbku na zdrowiu stanowi 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej które w 2013r., wyniosło 3.650,06 zł. i ogłoszone zostało w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2013 r. (Monitor Polski z 2014 r. poz. 146 z dnia 17 lutego 2014 r.).

      Odszkodowanie jest przyznawane w drodze decyzji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze.

      Od decyzji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze przysługuje odwołanie do właściwego sądu rejonowego - wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (nie zameldowania) poszkodowanego.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl