Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Procedura Naboru

PROCEDURY POWOŁANIA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 1. Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłasza się wojskowego komendanta uzupełnień, który ustala, czy żołnierz rezerwy spełnia warunki do powołania do służby w danym korpusie kadry zawodowej, a następnie umożliwia mu zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej oraz z ofertą wolnych stanowisk i wymogami kwalifikacyjnymi na tych stanowiskach.
 2. Po wyrażeniu chęci pełnienia służby na określonym stanowisku i wstępnym sprawdzeniu kwalifikacji żołnierz rezerwy zostaje skierowany do jednostki wojskowej na rozmowę kwalifikacyjną. Wojskowy komendant uzupełnień ustala z dowódcami jednostek wojskowych termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego żołnierzy rezerwy ubiegających się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej.
 3. Dowódca jednostki wojskowej informuje żołnierza rezerwy, zainteresowanego pełnieniem zawodowej służby wojskowej o wynikach przeprowadzonych kwalifikacji, a organ właściwy do wyznaczenie na stanowisko służbowe wydaje żołnierzowi rezerwy zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe, zamieszczając w nim dane stanowiska służbowego.
 4. Po uzyskaniu zaświadczenia kandydat składa w kancelarii WKU pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby, do którego dołącza:
  1. życiorys;
  2. odpis skrócony aktu urodzenia,
  3. uwierzytelnioną kopię dowodu osobistego,
  4. odpis lub uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
  5. zaświadczenie organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe, posiadającego kompetencje wyznaczenia na to stanowisko,
  6. dokument potwierdzający posiadany stopień zgonie z art. 17a ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
  7. odpis lub uwierzytelnioną kopię świadectwa pracy,
  8. zaświadczenie o niekaralności z krajowego Rejestru Karnego,
  9. inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne na planowanym do objęcia przez żołnierza rezerwy stanowisku służbowym.
 5. Wojskowy komendant uzupełnień po analizie dokumentów o których mowa w pkt. 4, złożonych przez żołnierza rezerwy, kieruje go właściwej dla WKU Wojskowej Komisji Lekarskiej i Wojskowej Pracowni Psychologicznej celem orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do zawodowej służby wojskowej.
 6. Po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów WKU przesyła teczkę akt personalnych do organu uprawnionego do powoływania:

  • w przypadku powoływania pułkowników i generałów do Ministra Obrony Narodowej,
  • w przypadku powoływania oficerów do stopnia podpułkownika włącznie do Dyrektora Departamentu Kadr,
  • w przypadku powoływania podoficera rezerwy do Szefa Sztabu Generalnego WP, Dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendanta Głównego ŻW,Dowódcy Garnizonu Warszawa,
  • w przypadku powoływania szeregowego rezerwy do dowódcy dywizji, flotylli, brygady, pułku lub dowódcy zajmującego stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego, co najmniej pułkownika (komandora) (w przypadku powoływania szeregowego rezerwy) celem powołania do zawodowej służby wojskowej.

 7. Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe powiadamia wojskowego komendanta uzupełnień o powołaniu żołnierza rezerwy do zawodowej służby wojskowej, wskazując jednocześnie termin i miejsce skierowania żołnierza rezerwy celem podpisania kontraktu.
 8. Po podpisaniu kontraktu, organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe powiadamia o tym wojskowego komendanta uzupełnień, wskazując termin i jednostkę wojskową, do której wojskowy komendant uzupełnień kieruje żołnierza do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 9. Wojskowy komendant uzupełnień doręcza żołnierzowi, co najmniej 30 dni przed określoną w kontrakcie datą rozpoczęcia zawodowej służby wojskowej skierowanie i kieruje go do jednostki wojskowej, jednocześnie powiadamiając pracodawcę zatrudniającego żołnierza rezerwy o jego powołaniu do zawodowej służby wojskowej.
 10. Żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie zawodowej służby z dniem stawienia się w jednostce wojskowej, co zostaje stwierdzone w rozkazie dziennym dowódcy jednostki.
 11. Dowódca jednostki wojskowej w terminie 7 dni od chwili stawienia się żołnierza rezerwy odsyła do WKU skierowanie lub pismo informujące o stawieniu się żołnierza.
 12. W przypadku nie stawienia się żołnierza rezerwy do pełnienia zawodowej służby wojskowej w terminie określonym w kontrakcie lub nie wyrażenia zgody na podpisanie kontraktu, stosunek zawodowej służby nie powstaje. W takim przypadku organ powołujący wydaje rozkaz personalny stwierdzający uchylenie rozkazu o powołaniu do zawodowej służby wojskowej.
 13. W przypadku usprawiedliwienia przez żołnierza przyczyn jego niestawiennictwa w jednostce wojskowej w terminie określonym w kontrakcie, Wojskowy Komendant Uzupełnień doręcza temu żołnierzowi skierowanie z nowym terminem stawiennictwa i kieruje go do jednostki wojskowej zgodnie z nowym podpisanym kontraktem określającym zmienioną datę rozpoczęcia pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 14. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku żołnierza o powołanie do zawodowej służby wojskowej, organ powołujący wydaje rozkaz personalny o odmowie powołania do zawodowej służby wojskowej, który przesyła zainteresowanemu żołnierzowi oraz właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl