Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Procedura Odwoławcza

TRYB I ZASADY ZWALNIANIA ŻOŁNIERZY REZERWY POWOŁANYCH NA ĆWICZENIA WOJSKOWE W ZALEŻNOŚCI OD KOMPETENCJI ORGANU ODWOŁAWCZEGO

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 950).
Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2018.1459 j.t.).

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

      Od decyzji Wojskowego Komendanta Uzupełnień o powołaniu do odbycia ćwiczeń wojskowych przysługuje żołnierzowi rezerwy prawo do odwołania się do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.
Wniesienie odwołania od decyzji nie zwalnia żołnierza od obowiązku stawienia się do czynnej służby wojskowej w terminie i miejscu określonym w karcie powołania.
Wojskowy Komendant Uzupełnień po otrzymaniu odwołania może zmienić swoją decyzję na korzyść żołnierza rezerwy.
W przypadku nieuwzględnienia odwołania Wojskowy Komendant Uzupełnień całość dokumentacji przekazuje w terminie 7 dni do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego wydaje ostateczną decyzję nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Decyzję przesyła się żołnierzowi rezerwy i Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień.

ZWOLNIENIE Z ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

Żołnierz rezerwy ma możliwość ubiegania się o zwolnienie z ćwiczeń wojskowych, które następuje w innym trybie i na innych zasadach niż przez wniesienie odwołania od karty powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych - stanowi odrębny wniosek i nie leży w kompetencji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (organu odwoławczego).
Instytucję tę reguluje § 15 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 950), który też wymienia uprawnione do rozstrzygania w tym zakresie organy:
Stosownie do dyspozycji § 15 ust. 5 przywołanego rozporządzenia, w razie zmiany kategorii „A” zdolności do czynnej służby wojskowej na inną kategorię lub wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w art. 58 ust. 3 oraz art. 100 ust. 3 i 4 ustawy:

  1. dowódca jednostki wojskowej, zwalnia żołnierza z ćwiczeń wojskowych przed ich zakończeniem,
  2. wojskowy komendant uzupełnień zwalnia żołnierza rezerwy albo osobę przeniesioną do rezerwy niebędącą żołnierzem rezerwy ćwiczeń wojskowych przed ich odbyciem.

Powyższe podstawy powodują obligatoryjne zwolnienie z ćwiczeń wojskowych przez dowódcę bądź wojskowego komendanta uzupełnień.

Zgodnie natomiast § 15 ust. 6 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ćwiczeń wojskowych, w razie śmierci najbliższego członka rodziny albo obłożnej choroby lub zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności:

  1. dowódca jednostki wojskowej, może zwolnić żołnierza z ćwiczeń wojskowych przed ich zakończeniem, jeżeli udzielenie urlopu jest niewystarczające.
  2. wojskowy komendant uzupełnień może zwolnić żołnierza rezerwy albo osobę przeniesioną do rezerwy niebędącą żołnierzem rezerwy z ćwiczeń wojskowych przed ich odbyciem.

Przyczyny zwolnienia w przypadkach określonych w § 15 ust. 6 rozporządzenia mają charakter fakultatywny, o czym świadczy użyty w przepisie zwrot "może", zaś organami właściwymi w zakresie zwolnienia strony z ćwiczeń wojskowych pozostają wojskowy komendant uzupełnień (przed rozpoczęciem ćwiczeń) lub dowódca jednostki wojskowej (po ich rozpoczęciu). Wymienione organy każdorazowo sprawdzają czy przedstawione przez żołnierza rezerwy argumenty wyczerpują dyspozycję przepisu w zakresie istnienia szczególnie uzasadnionych okoliczności, czy też dotyczą sytuacji dnia codziennego występujących niemal w każdym przypadku powołania.
Okoliczności związane z organizacją życia zawodowego oraz rodzinnego nie są zdarzeniami o charakterze szczególnym.

Doręczenie karty powołania z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem ćwiczeń, oznacza, że powołany żołnierz miał możliwość podjęcia działań w celu takiej organizacji spraw osobistych i zawodowych, aby sprostać nałożonemu obowiązkowi.

Zwolnienie żołnierza rezerwy ze względu na stan zdrowia następuje po złożeniu wniosku do Wojskowego Komendanta Uzupełnień o skierowanie do RWKL w celu ponownego określenia zdolności do czynnej służby wojskowej. Złożenie powyższych wniosków nie zwalnia żołnierza rezerwy ze stawiennictwa w jednostce wojskowej w terminie określonym w karcie powołania do czasu otrzymania z WKU stosownej informacji o zwolnieniu z ćwiczeń.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl