Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Przepisy Karne

PRZEPISY KARNE – KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z TYTUŁU NIE STAWIENIA SIĘ NA ĆWICZENIA WOJSKOWE

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2018.1459 j.t.).

     Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są proszone o zgłaszanie wojskowym komendantom uzupełnień zmian danych osobowych między innymi: imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, oraz miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub adresu do korespondencji, a także wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu.
Osoby, które zostały powołane na ćwiczenia wojskowe od dnia doręczenia karty powołania powinny złożyć wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień w celu uzyskania  pozwolenia  na wyjazd i pobyt za granicą.  
Żołnierz rezerwy powołany na ćwiczenia wojskowe jest zobowiązany stawić się do odbywania ćwiczeń wojskowych w określonym w karcie powołania terminie oraz miejscu (wskazana jednostka wojskowa).
Żołnierz rezerwy, który nie zgłasza się do jednostki wojskowej w określonym na karcie powołania terminie celem odbycia ćwiczeń wojskowych podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

     W razie niestawienia się żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe bez uzasadnionej przyczyny wojskowy komendant uzupełnień zwraca się z wnioskiem do starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, który zarządza przymusowe doprowadzenie żołnierza przez Policję do wskazanej jednostki wojskowej.
Żołnierz rezerwy powołany na ćwiczenia wojskowe (trwające do dwudziestu czterech godzin), który bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawił się do jednostki wojskowej podlega karze aresztu do 30 dni albo karze grzywny.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U.2018.1600 j.t.)

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl