Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Reklamowanie

REKLAMOWANIE

OSOBY REKLAMOWANE
SĄ ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU PEŁNIENIA CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W RAZIE OGŁOSZENIA MOBILIZACJI I W CZASIE WOJNY

REKLAMOWANIA DOKONUJE SIĘ Z URZĘDU I DOTYCZĄ OSÓB, KTÓRE:

 • wykonują mandat posła, senatora lub radnego,
 • zajmują kierownicze stanowiska państwowe lub stanowiska organów administracji publicznej w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • są zatrudnieni na stanowiskach pracy określonych w wykazie stanowiącym załącznik do Dz. U z 2004r. Nr 210, poz. 2136;

      W ramach reklamowania z urzędu sporządza się zawiadomienie (w dwóch egzemplarzach) i przesyła do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w ciągu trzydziestu dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających reklamowanie.
W zawiadomieniu ujmuje się następujące dane osób podlegających reklamowaniu : imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, numer PESEL, stopień wojskowy, adres miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące oraz zajmowane stanowisko lub kwalifikacje albo pełnioną funkcję oraz miejsce na adnotacje Wojskowego Komendanta Uzupełnień, a także podpis osoby reklamowanej. WZÓR ZAWIADOMIENIA

REKLAMOWANIA NA WNIOSEK DOTYCZĄ OSÓB, KTÓRYCH:

 • powołanie do czynnej służby wojskowej, groziłoby zaprzestaniem lub poważnym zakłóceniem pracy urzędu państwowego lub samorządowego albo działalności gospodarczej przedsiębiorcy, niezbędnej dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa.

Reklamowanie na wniosek może być prowadzone w stosunku do osób zatrudnionych w:

 1. urzędach państwowych lub samorządowych oraz NBP,
 2. przedsiębiorstwach należących do przedsiębiorców, na których nałożono obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa, w tym zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki,
 3. jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,
 4. jednostkach organizacyjnych:
  • podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych,
  • podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych oraz przedsiębiorstwach państwowych wobec których Minister Sprawiedliwości pełni funkcje organu założycielskiego,
  • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu,
  • Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
 5. publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
 6. przedsiębiorstwach należących do przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym - jeżeli nie ma możliwości obsadzenia zajmowanych przez nie stanowisk (funkcji) osobami niepodlegającymi obowiązkowi pełnienia czynnej służby wojskowej i nieposiadającymi nadanego przydziału mobilizacyjnego, pracowniczego przydziału mobilizacyjnego lub przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego.

      W ramach reklamowania na wniosek sporządza się wniosek (w dwóch egzemplarzach) i przesyła do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w ciągu trzydziestu dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających reklamowanie.
We wniosku ujmuje się następujące dane osób podlegających reklamowaniu: imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, numer PESEL, stopień wojskowy,  adres miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję oraz uzasadnienie konieczności reklamowania, a w odniesieniu do przedsiębiorców, również decyzję o nałożeniu obowiązku realizacji zadań na rzecz obronności państwa. Dodatkowo wniosek powinien zawierać miejsce na adnotacje Wojskowego Komendanta Uzupełnień oraz podpis osoby reklamowanej. WZÓR WNIOSKU

      Wojskowy Komendant Uzupełnień może odmówić reklamowania, dokonanego na wniosek (lub uchylić dokonane w takim trybie), mimo spełnienia prze osobę o reklamowanie wymienionych wyżej przesłanek , w wypadku, jeśli istnieje potrzeba uzupełnienia Sił Zbrojnych stanem osobowym, a w ewidencji wojskowej nie ma innych osób, których z racji posiadanego wieku, stopnia wojskowego, wykształcenia, kwalifikacji, stanu zdrowia lub miejsca zamieszkania, można nadać przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny. Odmowa reklamowania na wniosek stanowi decyzję administracyjną, od której wnioskującemu przysługuje odwołanie do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

USTANIE PRZYCZYN REKLAMOWANIA

      W przypadku ustania przyczyn reklamowania, organy dokonujące zawiadomienia o osobach podlegających reklamowaniu z urzędu oraz organy wnioskujące o reklamowanie na wniosek zawiadamiają niezwłocznie Wojskowego Komendanta Uzupełnień sporządzając zawiadomienie (w dwóch egzemplarzach) o ustaniu przyczyn reklamowania. WZÓR ZAWIADOMIENIA

      Zwolnienie z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, udzielone żołnierzom rezerwy  
w wyniku ich reklamowania, podlega uchyleniu w przypadku:

 • wygaśnięcia lub utracie mandatu posła, senatora lub radnego,
 • odwołania ze stanowiska,
 • rozwiązania stosunku pracy,
 • powołania do zawodowej służby wojskowej,
 • skreślenia z ewidencji wojskowej,
 • na wniosek pracodawcy,
 • zmiany miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

§ Podstawa prawna:
1. Dziennik Ustaw z 2004 r. nr 210, poz. 2136 z późn. zm.;
2. Dziennik Ustaw z 2009 r. nr 106, poz. 883 z późn. zm. ;
3. Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1703.;
4. Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 144.;
5. Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1430 z późn. zmianami;

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl