Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Świadczenia

ŚWIADCZENIA:

Żołnierze pełniący służbę przygotowawczą otrzymują stawki uposażenia uzależnione od rodzaju korpusu, na potrzeby którego będą kształceni:

 • oficerów – przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 1920zł,
 • podoficerów – przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 1280zł,
 • szeregowych – przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 960zł,

Ponadto żołnierze pełniący służbę przygotowawczą otrzymują:

 • zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby,
 • nagrody uznaniowe, zapomogi,
 • bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe,
 • bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe,
 • bezpłatne wyżywienie,
 • opieka medyczna,
 • opieka stomatologiczna,
 • zaopatrzenie w produkty lecznicze,
 • możliwość zatrudnienia w charakterze żołnierza zawodowego,
 • należności za podróże służbowe,
 • zasiłek z tytułu posiadania na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
 • zasiłek alimentacyjny,
 • odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby przygotowawczej;

      Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Ochrona stosunku pracy:

Ochrona stosunku pracy żołnierza służby przygotowawczej polega na ograniczeniu możliwości rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę. Pracodawca jest zobowiązany zatrudnić żołnierza, jeżeli w ciągu 30 dni od zwolnienia ze służby przygotowawczej zgłosi się on do zakładu pracy w celu podjęcia obowiązków. Ten mechanizm nie ma jednak zastosowania do  umów o pracę zawartych na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Ponadto, w przypadku gdy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia  z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, rozwiązanie stosunku pracy następuje na zasadach ogólnych.
Art. 133 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2018 r. poz. 1459 j.t. z późn.zm.)

Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz członkom ich rodzin przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w art. 118-132.

Szczegółowe informacje dotyczące służby przygotowawczej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim:

 • Specjalista Wydziału Rekrutacji
 • pokój nr 11
 • tel. 261 676 722 lub 271 676 727

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl