Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szczególne Uprawnienia

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY REZERWY W CZASIE ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2018.1459 j.t.).

UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY REZERWY

      Każdy żołnierz rezerwy powołany na ćwiczenia wojskowe otrzymuje uposażenie za każdy dzień odbytych ćwiczeń wojskowych wypłacane przez jednostkę wojskową, zgodnie z posiadanym stopniem etatowym zajmowanego stanowiska służbowego.

Ponadto na okres trwania ćwiczeń wojskowych żołnierz rezerwy otrzymuje umundurowanie, wyposażenie wojskowe, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie oraz pomoc medyczną.
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo poniżej oraz w rozdziale III.
Żołnierze w czynnej służbie wojskowej otrzymują:

 1. bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny, z wyjątkiem żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie,
 2. umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny,
 3. żołnierze rezerwy są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych, w ramach których mają prawo wyboru w miejscu pełnienia służby, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będących zakładami opieki zdrowotnej utworzonymi przez Ministra Obrony Narodowej -lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, lekarza dentysty, szpitala.

W przypadku gdy żołnierze nie mogą uzyskać świadczenia opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy mają prawo wyboru innego świadczeniodawcy spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Osobom powołanym do czynnej służby wojskowej oraz osobom zwalnianym z tej służby przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

W czasie odbywania czynnej służby wojskowej żołnierzom można udzielać następujących urlopów, między innymi:

 • wypoczynkowego,
 • dodatkowego,
 • zdrowotnego,
 • okolicznościowego,
 • nagrodowego,
 • z tytułu honorowego krwiodawstwa.  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl