Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkoły Podoficerskie

SZKOŁY PODOFICERSKIE

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1627).

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu prowadzi nabór na 8-mio miesięczne szkolenie wojskowe dla kandydatów na podoficerów na potrzeby uzupełnienia stanowisk służbowych w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej oraz nabór kandydatów na podoficerów zawodowych w grupie osobowej pielęgniarstwa.

Decyzja Nr 135/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do  Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych  w Poznaniu w 2019 r.

Osoba zainteresowana powołaniem do służby kandydackiej w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu składa:

Wniosek o powołanie do służby kandydackiej do pobrania TU
wraz z kwestionariuszem i wymaganymi dokumentami do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca  się  o powołanie do służby kandydackiej w terminie:

 • do dnia 31 grudnia 2018 roku (w przypadku kandydatów na podoficerów zawodowych w grupie osobowej pielęgniarstwa).

Limit miejsc do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu dla kandydatów na podoficerów zawodowych w grupie osobowej pielęgniarstwa wynosi 15 miejsc.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru i rekrutacji uzyskać można na stronie internetowej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu www.spwl.wp.mil.pl lub w Sekcji Personalnej pod nr telefonów: 261575361, 261575360 oraz  w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gorzowie Wlkp. pod nr 261676722.

O powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie,
 • posiadająca  obywatelstwo polskie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej osiemnaście lat,
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia do szkoły podoficerskiej – posiadanie wykształcenia średniego.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej składa wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem wojskowego komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w terminie - nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia w szkole podoficerskiej.

Kandydat(ka) do wniosku dołącza:

 1. świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 2. życiorys,
 3. skrócony odpis aktu urodzenia,
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
 5. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych,
 6. inne dokumenty potwierdzając posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

ponadto

 1. świadectwo ukończenia szkoły średniej wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej,
 2. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
 3. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych mogą być dostarczone do szkoły podoficerskiej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej po złożeniu wymaganych dokumentów jest kierowana przez wojskowego komendanta uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Postępowanie rekrutacyjne  do szkoły podoficerskiej obejmuje:
1.    sprawdzian sprawności fizycznej,
2.    test znajomości języka angielskiego,
3.    sprawdzian wiedzy ogólnej,
4.    analizę ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej,
5.    rozmowę kwalifikacyjną.

Osoba powołana do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej otrzymuje z dniem stawienia się do tej służby, stopień wojskowy szeregowego (marynarza) oraz tytuł kadeta. Natomiast żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie służby kandydackiej  w posiadanym stopniu wojskowym. Nauka w szkołach podoficerskich trwa od 3 do 11 miesięcy w zależności od specjalności oraz statusu kandydata (osoba cywilna, żołnierz rezerwy, szeregowy zawodowy).

W trakcie trwania  nauki w szkole podoficerskiej kandydatom na żołnierzy zawodowych przysługuje bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Oprócz wyżej  wymienionych należności kandydat otrzymuje miesięczne uposażenie.

Po ukończeniu szkoły podoficerskiej absolwenci mianowani są na pierwszy stopień podoficerski - kaprala (mata)  i powoływani  do zawodowej służby wojskowej - służby kontraktowej (na czas określony w kontrakcie) -  w korpusie podoficerów zawodowych.

UWAGA
Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są na stronach internetowych przedstawionych poniżej szkół podoficerskich.


SZKOŁY PODOFICERSKIE:


 
SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH w POZNANIU
60-628 POZNAŃ, ul. Wojska Polskiego 86/90
www.spwlpoznan.wp.mil.pl

 
SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH w DĘBLINIE
08-521 DĘBLIN ul. 2 Pułku Kraków 5
www.spsp.wp.mil.pl


SZKOŁA PODOFICERSKA MARYNARKI WOJENNEJ w USTCE
76-271USTKA LĘDOWO 1N
www.spustka.mw.mil.pl

Szczegółowe informacje dotyczące służby przygotowawczej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim:

 • Specjalista Wydziału Rekrutacji
 • pokój nr 11
 • tel. 261 676 722 lub 261 676 727

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl