Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Vademecum Rezerwisty

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą
Ochronie niepodległości państwa i niepodzielności
Jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa
I nienaruszalności jego granic. (Art. 26 Konstytucji RP)


OBOWIĄZEK SŁUŻBY WOJSKOWEJ MA CHARAKTER POWSZECHNY I DOTYCZY WSZYSTKICH OBYWATELI POLSKICH
Bezpieczeństwa Państwa jest sprawą wszystkich obywateli.
      Siły Zbrojne RP są gwarantem bezpieczeństwa państwa.
Obowiązkiem Obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny.
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2015 roku zostały wprowadzone obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy w związku z wystąpieniem potrzeb Sił Zbrojnych.
Wprowadzenie obowiązkowych ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy jest uwarunkowane potrzebami Sił Zbrojnych RP, które są związane z uzupełnieniem jednostek wojskowych  (Dz.U. 2015, poz. 321).
      Ćwiczenia wojskowe pozwalają na zapoznanie żołnierzy rezerwy z nowoczesnym sprzętem wojskowym oraz uzbrojeniem wojskowym, które jest systematycznie wdrażane w wojsku polskim w ramach modernizacji armii.
Wszystkich wyszkolonych żołnierzy rezerwy zainteresowanych odbyciem ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Wojskową Komendą Uzupełnień w Gorzowie Wlkp.
Szczegółowe informacje w zakresie ćwiczeń wojskowych uzyskają Państwo pod nr tel. 261 676 716 lub 261 676 728 bądź osobiście w siedzibie WKU pok. 106, 116.

Wniosek do pobrania

I.    VADEMECUM REZERWISTY

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2018.1459 j.t.).

Profesjonalizacja Sił Zbrojnych ściśle związana z modernizacją techniczną armii, determinuje konieczność przeszkalania żołnierzy rezerwy celem uzyskania wiedzy potrzebnej do obsługi nowoczesnego sprzętu jakim dysponuje armia. Żołnierze rezerwy bez cyklicznego szkolenia tracą wiedzę wojskową oraz wykształcone umiejętności.

W związku z powyższym niezwykle ważnym jest podtrzymywanie kondycji, umiejętności oraz wiedzy niezbędnej podczas obsługi sprzętu wojskowego oraz zapoznanie się z nowoczesną techniką wojskową.

Wychodząc naprzeciw potrzebom sił zbrojnych zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem zostały wprowadzone obowiązkowe ćwiczenia wojskowe.

Obowiązkowi służby wojskowej, w zakresie określonym w niniejszej ustawie, podlegają obywatele polscy, począwszy od dnia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt pięć lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt trzy lata życia.

Powołanie na ćwiczenia wojskowe (do czynnej służby wojskowej) następuje między innymi za pomocą kart powołania. Karta powołania jest decyzją administracyjną.

O tym, czy żołnierz rezerwy zostanie powołany na ćwiczenia wojskowe decyduje dowódca jednostki wojskowej, do której żołnierz rezerwy posiada nadany przydział mobilizacyjny. Informacja o powołaniu na ćwiczenia wojskowe powinna być przekazana żołnierzowi rezerwy poprzez wydanie karty powołania w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed datą ich rozpoczęcia.

Terminu czternastodniowego nie stosuje się, jeżeli:

  1. ćwiczenia wojskowe są przeprowadzone w trybie natychmiastowego stawiennictwa,
  2. żołnierz rezerwy nie stawił się bez uzasadnionej przyczyny na wezwanie wojskowego komendanta uzupełnień w celu powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych,
  3. powołanie następuje w trybie ochotniczym, na wniosek żołnierza.

W treści karty powołania znajduje się informacja o dokładnym terminie rozpoczęcia oraz miejscu stawiennictwa a także w treści pouczenia znajdują się inne informacje, których znajomość pomoże Państwu w realizacji powołania.

W przypadku gdy żołnierz rezerwy, któremu doręczono kartę powołania, nie może stawić się do odbycia ćwiczeń wojskowych w terminie określonym w karcie powołania z powodu obłożnej choroby albo z innych przyczyn, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie wojskowego komendanta uzupełnień lub dowódcę jednostki wojskowej.

Żołnierz rezerwy może ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych, w tym odbywanych w składzie jednostki wojskowej poza granicami państwa, przez złożenie wniosku do Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Złożenie wniosku nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl