Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Weterani

System pomocy weteranom, poszkodowanym żołnierzom, pracownikom wojska, ich rodzinom, rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska.

W celu realizacji zadań wynikających z przepisów:

 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.
 2. Decyzja Nr 463/MON z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska.

      W departamencie Wojskowej Służby Zdrowia działa Psychologiczny Punkt Konsultacyjny (PPK) dla żołnierzy i pracowników Urzędu Ministra Obrony Narodowej, weterenów i weteranów poszkodowanych w misjach poza granicami państwa i ich rodzin. Punkt znajduje się w kompleksie Krolewska 1, pok. 238. Czynny jest w godzinach służbowych, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (tel. 261-879-767, kom. 603-958-701 lub 261-879-489, kom. 664-876-271).

      Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze powołał

KOORDYNATORA REGIONALNEGO - PANA JERZEGO TUCKIEGO

 
tel: 261 648 428
65-001 Zielona Góra
ul. Batorego 56

      Zasadniczym zadaniem koordynatora jest prowadzenie w województwie lubuskim działań związanych z systemem pomocy osobom uprawnionym.
Z kolei w celu realizacji bezpośredniej pomocy utworzono stanowiska OPIEKUNÓW INDYWIDUALNYCH:

 • w jednostkach wojskowych do pomocy obecnym i byłym żołnierzom i pracownikom jednostki,
 • w Wojskowych Komendach Uzupełnień pomoc otrzymają pozostali żołnierze i pracownicy wojska zamieszkujący na terenie województwa.

      Wojskowy Komendant Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim powołał

OPIEKUNA INDYWIDUALNEGO – kpt. DANIELA KRUTOW


tel: 261 676 721
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Wyspiańskiego 10

WETERANI DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

      Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa, ma na celu zapewnienie weteranom - uczestnikom działań poza granicami państwa odpowiedniego uhonorowania za ich zasługi, udzielenie pomocy w przystosowaniu do życia i pracy, a także wsparcie stosownie do rzeczywistych potrzeb wynikających z doznanych uszczerbków.

      Weteranem działań poza granicami państwa jest osoba,  która nieprzerwanie, na podstawie skierowania brała udział, przez co najmniej 60 dni, w działaniach w ramach misji pokojowej, stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, Straży Granicznej, zadań ochronnych BOR lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, a także w ramach grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej.

      Weteranem poszkodowanym natomiast, jest osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w ww. działaniach, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych.

      Podstawą nadania statusu weterana oraz weterana poszkodowanego jest wniosek zainteresowanego. Do wniosku załącza się:

 • zaświadczenie wydane np. przez  dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - ponieważ weteranem może być tylko osoba o nieposzlakowanej opinii,
 • dokumenty potwierdzające doznany uszczerbek na zdrowiu.

      Na podstawie wniosku Minister Obrony Narodowej wydaje decyzję administracyjną. Decyzja przyznająca status weterana poszkodowanego zawierać będzie informacje o procentowej wysokości uszczerbku na zdrowiu i dodatku weterana. Dokumentem potwierdzającym status weterana oraz weterana poszkodowanego jest legitymacja wydawana przez Ministra Obrony Narodowej w ciągu 60 dni od wydania decyzji ostatecznej przyznającej status weterana lub weterana poszkodowanego.

      O randze statusu osób biorących udział w działaniach poza granicami świadczy fakt, że dzień 29 maja został ustanowiony Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Dodatkowo weteran, który w ramach działań został ranny, otrzyma wojskową odznakę „Za Rany i Kontuzje”.

Pozostałe uprawnienia przysługujące weteranom:

 • uzyskanie bezpłatnej pomocy psychologicznej (którą objęci będą również jego bliscy),
 • ubieganie się o zapomogę,
 • korzystanie (stałe lub czasowe) z Domu Weterana,
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy 5 dni dla osób pozostających w stosunku pracy, jeżeli nie posiadają prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni.

Weteran poszkodowany, oprócz uprawnień przewidzianych powyżej, będzie miał prawo do skorzystania z:

 • bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie urazów i chorób nabytych podczas działań poza granicami państwa (w tym: bezpłatne zaopatrywanie w leki umieszczone w wykazach podstawowych, uzupełniających, leki recepturowe oraz wyroby medyczne,
 • pomocy finansowej na kształcenie,
 • dodatku weterana,
 • zwolnienia przyznanych mu w/wym. świadczeń od podatku dochodowego,
 • asysty honorowej podczas pogrzebu,
 • bezpłatnego umundurowania,
 • zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych przez MON lub MSWiA (nie więcej niż 2 rocznie),
 • pierwszeństwa w zatrudnieniu w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez MON na stanowiskach odpowiadających jego wykształceniu, wiedzy i sprawności psychofizycznej.

Dodatkowe uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym pobierającym rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób:

 • skierowanie na pobyt w sanatorium - co najmniej raz na 3 lata niezależnie od przysługującego mu z tytułu zatrudnienia urlopu wypoczynkowego, jeżeli wymaga leczenia sanatoryjnego,
 • specjalne leczenie, przeszkolenie oraz usprawnienie w ośrodkach rehabilitacji - w celu całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do pracy albo zapobieżenia pogorszeniu stanu zdrowia,
 • korzystanie z pierwszeństwa w umieszczeniu, na jego wniosek, w domu kombatanta lub w domu pomocy społecznej,
 • zwolnienie z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych,
 • ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej,
 • ulga w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego w komunikacji krajowej:
  • 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych - na podstawie biletów jednorazowych,
  • 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych.

W porozumieniu z Zastępcą Dyrektora NFZ ds. służb mundurowych - panią Elżbietą Wierzchowską, ustaleni zostali pełnomocnicy ds. weteranów:

 • 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią w Żarach - Pani Daria LIDKE, tel.: 68 477 12 10, tel.: kom. 698 245 455,
 • 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią w Żarach - Poradnia Psychologiczna, 68 4707847.

      Weterani tak jak wszyscy ubezpieczeni świadczeniobiorcy mają prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń spośród wszystkich, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Weterani bądź ich rodziny w razie potrzeby mogą kontaktować się z  p. Darią LIDKE konsultantem ds. weteranów poszkodowanych poza granicami państwa w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach tel.: 68 477 12 10, tel.: kom. 698 245 455.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
ZAPRASZAMY!

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Centrum Weterana

Zaświadczenie wydane odpowiednio przez:

 • Dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
 • Wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego,
 • Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Szefa Agencji Wywiadu,
 • Komendanta Głównego Policji,
 • Komendanta Głównego Straży Granicznej,
 • Szefa Biura Ochrony Rządu,
 • Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Zaświadczenie zawiera:

 • imię (imiona) i nazwisko osoby ubiegającej się o przyznanie statusu weterana,
 • numer PESEL,
 • nazwę i rodzaj działania poza granicami państwa, w którym uczestniczyła osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana,
 • okres uczestnictwa w działaniach poza granicami państwa,
 • zajmowane stanowisko służbowe lub pełnioną funkcję podczas udziału w działaniach poza granicami państwa.

      W przypadku braku możliwości wydania zaświadczenia, potwierdzonego pismem właściwego podmiotu, osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana może ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów lub dowodów poświadczających udział w działaniach poza granicami państwa.

Dokumenty:

Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana poszkodowanego są:

 • protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej,
 • orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.

      Weteran poszkodowany pobierający emeryturę lub rentę inwalidzką ma prawo do dodatku weterana poszkodowanego od miesiąca złożenia wniosku do organu emerytalno- rentowego. Do wniosku załącza decyzję o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego albo jej odpis. Wniosek zawiera:

 • imię i nazwisko zainteresowanego,
 • imiona rodziców,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • adres zamieszkania i adres do korespondencji,
 • numer PESEL,
 • wskazanie świadczenia, o które ubiega się zainteresowany,
 • podpis zainteresowanego lub jego pełnomocnika.

      Wysokość dodatku uzależniona jest od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze, i wynosi w przedziale:

 • od 10 do 20% uszczerbku - 10% podstawy wymiaru,
 • od 21 do 30% uszczerbku - 20% podstawy wymiaru,
 • od 31 do 40% uszczerbku - 30% podstawy wymiaru,
 • od 41 do 50% uszczerbku - 40% podstawy wymiaru,
 • od 51 do 60% uszczerbku - 50% podstawy wymiaru,
 • od 61 do 80% uszczerbku - 60% podstawy wymiaru,
 • powyżej 80% uszczerbku - 80% podstawy wymiaru.

Dodatek podlega waloryzacji i wypłacany jest wraz z emeryturą lub rentą inwalidzką. Podstawę wymiaru dodatku weterana poszkodowanego stanowi najniższa emerytura.

      Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru, trybu przyznawania, wręczenia i noszenia wojskowej odznaki ,,Za Rany i Kontuzje”.

      Odznaka nawiązuje do przedwojennych tradycji historycznych i pozwalała na uhonorowanie osób, które podczas wykonywania obowiązków w celu utrzymania pokoju na świecie doznały uszczerbku na zdrowiu. Oznakowana jest adekwatnie do uznanej liczby wypadków, w których odniesione zostały rany i kontuzje. Oznaka jest nadawana decyzją Ministra Obrony Narodowej weteranom poszkodowanym- żołnierzom, którzy odnieśli w wyniku wypadków pozostających w związku z działaniami poza granicami państwa:

 • rany, wymagające interwencji chirurgicznej, powstałe w związku z działaniami podejmowanymi w ramach uderzenia na przeciwnika bądź odparcia jego uderzeń; zamachem lub innym bezprawnym działaniem wymierzonym przeciwko żołnierzowi; innymi działaniami bojowymi pozostającymi w bezpośrednim związku z wykonywaniem zadań przez żołnierza,
 • kontuzje będące uszczerbkiem na zdrowiu, niewymagającym interwencji chirurgicznej, który powoduje czasową lub całkowitą niezdolność do działań bojowych.

Odznaka nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem sądu.
Procedura przyznawania, wręczania i noszenia odznaki ,,Za Rany i Kontuzje” określona została w Rozporządzeniu MON.

      Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi.

      Zapomoga na zakup leków, środków opatrunkowych, koszty dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne, rehabilitacyjne, usługi pielęgnacyjne. Zapomoga przyznawana jest także w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, mających wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza. Zapomogę przyznaje Minister Obrony Narodowej na wniosek zainteresowanego.

      Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana.

      Dom Weterana funkcjonować będzie w Lądku Zdroju. Wśród uprawnień ustawa wymienia również prawo umieszczenia weterana-żołnierza, poszkodowanego-żołnierza i pracownika cywilnego w Domu Weterana. Zakład opiekuńczo-leczniczy zapewni uprawnionym leczenie, badania diagnostyczne, świadczenia rehabilitacyjne, terapię psychologiczną. Dodatkowo weterani uzyskają wsparcie w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych, a w razie braku możliwości powrotu do domu, pobyt stały.

      Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi pomocy finansowej na naukę.

      Pomoc finansowana na kształcenie:  na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej,  studiów I i II-go stopnia,  jednolitych magisterskich, a także podyplomowych. W ramach dofinansowanie, w kwocie 400 % najniższej emerytury, mogą być pokryte koszty opłaty za naukę, przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły lub uczelni i z powrotem, a także zakwaterowania w miejscowości, w której weteran poszkodowany-żołnierz pobiera naukę lub odbywa studia.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl