Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wojska Specjalne

OŚRODEK SZKOLENIA W JWK W LUBLIŃCU

Decyzja nr 144/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnych w 2019 r.

      Do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu poszukiwane są osoby, które są w stanie sprostać wieloetapowej kwalifikacji w czasie procesu naboru oraz, co równie ważne, chcą stale rozwijać i podnosić swoje kwalifikację i umiejętności.
Służba w Siłach Specjalnych związana jest z nieustannym przystosowaniem się do ciągle zmieniającej się rzeczywistości, warunków prowadzenia działań i nowych zagrożeń.
Osoby, które ukończą 6 miesięczne szkolenie  z wynikiem pozytywnym będą powołane do służby zawodowej na stanowiskach szeregowych zawodowych w Jednostkach Wojsk Specjalnych.
O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Szczegółowe informacje oraz opis przebiegu rekrutacji:

 1. Rejestracja na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia.
 2. Złożenie wniosku do dnia 31 marca 2019 roku.

Wniosek o powołanie do służby kandydackiej - do pobrania⇒ TU
wraz z wymaganymi załącznikami do Dyrektora Departamentu Kadr MON właściwego ds. kadr za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby składającej wniosek:

 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • życiorys,
 • odpis skróconego aktu urodzenia,
 • informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego - nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem rekrutacji (może być dostarczona bezpośrednio przed rozpoczęciem rekrutacji),
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, umiejętności kandydata.

        3. Egzamin w JWK w Lublińcu (o terminie egzaminu kandydaci zostaną poinformowani na 14 dni przed egzaminem):

 • sprawność fizyczna (siła, szybkość, wytrzymałość),
 • analiza ocen na świadectwie gimnazjalnym,
 • rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest stwierdzenie predyspozycji, wiedzy oraz motywacji kandydata.

        4. Skierowanie przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej/ wojskowej pracowni psychologicznej  w celu ustalenia zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej (skierowanie na badania nastąpi po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata przez komisję rekrutacyjną Ośrodka Szklenia).

        5. Wydanie skierowania przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień do pełnienia służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia.

Wymagania dotyczące kandydatów:

        1. O powołanie do służby kandydackiej może ubiegać się osoba posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

 • niekarany sądownie,
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej 18 lat.

        2. Ukończone gimnazjum - załączanie świadectwa ukończenia gimnazjum jest warunkiem koniecznym - w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych świadectwo bądź dyplom dołącza się jako załączniki.

        3. Dodatkowo punktowane są umiejętności takie jak: znajomość języków obcych, prawo jazdy kat. C, C+E, inne kursy i szkolenia, dodatkowe uprawnienia, dodatkowe kwalifikacje takie jak: (technik: informatyk, elektronik, gastronom, ratownik medyczny).

Inne ważne informacje:

 • Ośrodek Szkolenia nie zapewnia przejazdu, wyżywienia oraz noclegu w czasie egzaminu.
 • Za egzamin Ośrodek nie pobiera opłat.
 • Kandydat  ma obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów.
 • Egzaminy przeprowadzane będą w JKW w Lublińcu.
 • Okres szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w Ośrodku Szkolenia będzie trwało 6 miesięcy.
 • Planowany termin rozpoczęcia szkolenia 01 luty 2019 r.
 • Podczas szkolenia elew otrzyma 640 PLN uposażenia netto.
 • Po pozytywnym ukończeniu kursu absolwentów zostanie wyznaczony na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia szeregowego rezerwy w jednej z Jednostek Wojsk Specjalnych.


Informacje dotyczące naboru i rekrutacji do Ośrodka Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu tel. 261 101 465 lub w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gorzowie Wlkp. w pokoju nr 11 tel. 261 676 722.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl