Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zaświadczenia

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

Art. 217. § 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

      § 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

  • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
  • osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

      § 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie
            siedmiu dni.

Art. 218. § 1. W przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
      § 2. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić
            w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

WNIOSEK DO POBRANIA

Podstawa:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 poz. 23 z późn. zm.)

Za zaświadczenie wydawane przez WKU stwierdzające odbycie służby wojskowej przez osoby stale zamieszkujące za granicą pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 46 zł na konto:

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4
44-1020-5402-0000-0302-0325-6575
Podstawa:
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. 2016 poz. 1827 z późn. zm.).

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim
S. Wyspiańskiego 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 261676727
fax. 261676707
wkugorzow@ron.mil.pl